Szacowanie wartości zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych

Zasady ustalania wartości zamówienia ze względu na rodzaj i przedmiot zamówienia oraz okres, na który się go udziela, zostały określone w artykule 5 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 32 - 35 ustawy Pzp. 

Przepisy dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 28-36 ustawy Pzp definiując pojęcia zamówień publicznych na dostawy, zamówień publicznych na usługi i zamówień publicznych na roboty budowlane, nie wyjaśniają co należy rozumieć przez jedno zamówienie. 

Zgodnie z opinią UZP „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”  „Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. 

Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. 

Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy PZP2004.” 

W przypadku zamówień na dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów i podzespołów komputerowych (komputery, urządzenia peryferyjne współpracujące z komuterem, osprzęt) jedno zamówienie stanowić będą między innymi: komputery (stacjonarne i laptopy), serwery, pendrive (pamięci USB), myszki przewodowe i bezprzewodowe, klawiatury przewodowe i bezprzewodowe, głośniki komputerowe, huby USB, słuchawki nauszne i słuchawki bezprzewodowe, moduły bluetooth, kontrolery, monitory, akcesoria do monitorów, podzespoły komputerowe, urządzenia peryferyjne, głośniki, dyski zewnętrzne i przenośne, kable, czytniki kart pamięci, listwy zasilające, urządzenia peryferyjne, podzespoły komputerowe (dyski twarde, karty graficzne, płyty główne, pamięci RAM, obudowy komputerowe, zasilacze komputerowe, karty dźwiękowe, obudowy dysków), karty video, napędy optyczne (nagrywarki Blu-Ray, nagrywarki DVD, napędy DVD) oraz inne akcesoria i podzespoły komputerowe.

Na gruncie przepisów ustawy Pzp są to podobne dostawy. Rzeczy te mimo braku w niektórych przypadkach tożsamości przedmiotowej (przedmiotowego podobieństwa) wykazują podobieństwo funkcjonalne i możliwe jest ich nabycie u jednego wykonawcy.

Do szacowania podobnych dostaw odnosi się art. 30 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W ww. opinii UZP zwraca również uwagę, że „Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę dostaw sprzętu komputerowego, który zamierza nabyć i ustalić ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. 

Jeżeli potrzeba nabycia sprzętu komputerowego ujawni się dopiero po udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego podobnego przedmiotowo lub funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień. W takim przypadku wartość sprzętu komputerowego, którego potrzeba nabycia ujawni się dopiero po udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego podobnego przedmiotowo lub funkcjonalnie, stanowi odrębne zamówienie i ustala się odrębnie. Jeżeli wartość takiego zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych, do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w przypadku zamówień klasycznych udzielanych przez zamawiających publicznych).

Potrzeba udzielenia określonego sprzętu komputerowego, która ujawni się dopiero po udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, musi wynikać z sytuacji, których zamawiający nie mógł przewidzieć, a nie z niedochowania należytej staranności. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego, który wykazuje podobieństwo funkcjonalne lub tożsamość przedmiotową i możliwe jest nabycie tego sprzętu u jednego wykonawcy w oznaczonej perspektywie czasowej, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, takie zamówienie jest finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. środki własne i środki pochodzące z programów finansowanych ze środków UE). Wartość tak określonego zamówienia należy ustalić zgodnie z art. 28-36 ustawy Pzp. 

Dla ustalenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem na dostawy sprzętu komputerowego, istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując zatem do ustalenia wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę dostaw sprzętu komputerowego, który zamierza nabyć i ustalić ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań, tj. udzielając zamówienia w częściach, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania. 

Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku niedokonania podziału na części zamówienia na dostawy sprzętu komputerowego oraz akcesoriów i podzespołów komputerowych, zamawiający jest obowiązany, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, wskazać w dokumentach zamówienia (np. w SWZ) powody niedokonania podziału takiego zamówienia na części. 

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.