Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania

 

W uchwale z dnia 5 października 2016 r., KIO/KD 60/16, w odniesieniu do naruszenia art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, na skutek ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że art. 35 ust. 1 ustawy Pzp określa maksymalny dopuszczalny termin na oszacowanie wartości zamówienia, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przed opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu (w trybach z ogłoszeniem), niezależnie od tego czy udzielane zamówienie jest jednym zamówieniem niepodzielonym na części, czy też jest zamówieniem udzielanym w częściach, z których każda część udzielana jest w innym terminie i w ramach innego postępowania.

Z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp wynika zasada, zgodnie z którą czynność oszacowania wartości zamówienia na dostawy powinna nastąpić nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia danego postępowania. Jeżeli natomiast szacunkowa wartość zamówienia została określona wcześniej, zamawiający zobowiązany jest do ponownego dokonania czynności szacowania zamówienia.

W praktyce powinno mieć to miejsce poprzez zaktualizowanie poprzednich ustaleń i załączenie informacji o tym do dokumentacji postępowania, np. poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu do protokołu postępowania, czy też dołączenie dokumentów wskazujących na dokonaną aktualizację.

Zamawiający w zastrzeżeniach wskazał na udzielenie innej części zamówienia poprzedzającej udzielenie kontrolowanego zamówienia w terminie wymaganym przez art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, oraz poinformował, iż udzielając kolejnych części zamówienia każdorazowo weryfikował ewentualne wystąpienie wyjątkowych okoliczności mogących mieć wpływ na zmiany wartości zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednak, że Zamawiający nie przedstawił jakichkolwiek dokumentów potwierdzających powyższą informację i wskazujących na dokonanie aktualizacji wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia po dniu 14 września 2014 r., tj. po terminie wskazanym w protokole postępowania (druk ZP-PN). Przepis jest jednoznaczny i nie przewiduje wyjątków w zakresie terminu szacowania wartości zamówienia.

Tym samym, zamawiający dokonując ustalenia wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania naruszył art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Uchwała z dnia 5 października 2016 r., KIO/KD 60/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl