W przepisach ustawy Pzp nie funkcjonuje zasada, iż „nikt nie zarzuci udzielenia zamówienia w „procedurze wyższej”

Jeśli szacowana wartość zamówienia jest na granicy progu unijnego, to należy przeprowadzać postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - pyta Czytelnik portalu. 

Przepisy ustawy Pzp nie wskazują metody za pomocą, której zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia. Zamawiający jest natomiast obowiązany ustalić wartość zamówienia stosując przepisy art. 32-35 ustawy Pzp. 

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby zamawiający ustalił wartość zamówienia z należytą starannością. 

Oznacza to, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp).

Sposób obliczania wartości zamówienia będzie uzależniony od specyfiki przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy powinna być jednak wartość rynkowa rzeczy lub praw, a w przypadku usług wartość rynkowa usług objętych zamówieniem. 

Jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości zamówienia na podstawie aktualnych cen rynkowych, podstawą ustalenia wartości zamówienia mogą być aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki i taryfikatory, a także ceny w realizowanych lub zrealizowanych umowach. 

Wartość rynkowa rzeczy, praw lub usług objętych zamówieniem powinna być określana na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju lub gatunku (cen rynkowych).

Jeżeli zamawiający ustalił wartość zamówienia z należytą starannością i wartość ta jest mniejsza niż progi unijne, niedopuszczalne będzie udzielenie zamówienia po przeprowadzenu postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i przyjące stanowiska, że nikt nie zarzuci przeprowadzenia postępowania w procedurze „wyższej”, tj. o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Na gruncie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp niedopuszczalne zatem będzie udzielenie zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o wartości zamówienia równiej lub przekraczającej progi unijne, podczas gdy ustalona wartość zamówienia była mniejsza ni z progi unijne.

W przepisach ustawy Pzp nie funcjonuje zasada, iż „nikt nie zarzuci udzielenia zamówienia w „procedurze wyższej” (o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), jeżeli z ustalonej wartości zamówienia wynika, że powinna to być procedura niższa (o wartości równej lub przekraczającej progi unijne).

Taka teza jest niedorzeczna i kłóci się ze zdrowym rozsądkiem.

 

Józef Edmund Nowicki