Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane. Część 2

Roboty budowlane polegające na przebudowie ciągu dróg powiatowych z przebudową mostu i budową mostu stanowią jeden obiekt budowlany

W informacji z dnia 12 września 2014 r. o wyniku kontroli UZP/DKUE/KD/12/2014:  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w skrócie „Prezes UZP”) uznał, że jednym zamówieniem, którego wartość ustala się łącznie są roboty budowlane polegające na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr (…) i (…) z przebudową mostu nr (…) w K. i budową mostu nr (…) w T. oraz przebudowie ciągu dróg powiatowych nr (…) i nr (…).

W ocenie Prezesa UZP podstawą ustalenia, czy określone prace stanowią jedno zamówienie na roboty budowlane, czy też zamówienia odrębne, nie mógł być projekt budowlany tylko zakres planowanych robót budowlanych (zamierzenia budowlanego).

Prezes UZP zwrócił uwagę, że dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak tożsamość przedmiotowa zamówienia (roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej) oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

W ocenie Prezesa UZP pomocną, ale nie decydującą dla ustalenia tożsamości przedmiotowej zamówienia może być definicja robót budowlanych zawarta w ustawie Pzp. Chodzi o to, by jako jedno zamówienie traktowane były wszystkie prace, które zmierzają do realizacji albo poprawy stanu obiektu budowlanego rozumianego jako obiekt lub kompleks obiektów spełniających określoną funkcję techniczno-użytkową.

Prezes UZP uznał, że przedmiotem zamówienia zarówno w postępowaniu nr 1, jak i nr 2 była przebudowa ciągu dróg powiatowych oraz - w postępowaniu nr 1 - modernizacja mostów. Szczegółowy zakres robót budowlanych w obu zamówienia był bardzo zbliżony,  a połączenie przebudowy drogi i mostów w jednym zamówieniu świadczyło  o tym, iż jest możliwa realizacja obu elementów przez tego samego wykonawcę, co świadczy o istotnym podobieństwie w zakresie sposobu realizacji ww. robót.

W ocenie Prezesa UZP, w takim przypadku roboty budowlane były tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Obydwa zamówienia należało zatem potraktować łącznie jako realizację jednego obiektu budowlanego („budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową” - w myśl przepisów ustawy Pzp; „wynik robót budowlanych lub inżynieryjnych, traktowanych jako całość, które może samodzielnie spełniać określoną funkcję gospodarczą lub techniczną” - w myśl przepisów prawa unijnego), czy też jako jedno przedsięwzięcie budowlane (w myśl przepisów prawa unijnego), polegające na remoncie dróg i mostów na określonym obszarze, udzielane przez tego samego zamawiającego i mające takie samo przeznaczenie techniczne - funkcję transportową.

Prezes UZP nie zgodził się z zamawiającym, że modernizowane ciągi dróg oraz most stanowiły kilka odrębnych obiektów budowlanych.

Po pierwsze, sam zamawiający połączył w ramach jednego zamówienia roboty budowlane dotyczące dróg i przebiegających w ich sąsiedztwie mostów, co oznacza, że uznał je łącznie za jeden obiekt budowlany o tym samym przeznaczeniu, którego wartość szacunkową należy zsumować.

Po drugie, funkcjonalną całość robót budowlanych stanowił połączony ciąg dróg wraz z mostami, a nie odrębnie poszczególne odcinki dróg w tym samym powiecie.

Prezes UZP uznał również, że została spełniona przesłanka odnosząca się do tożsamości czasowej. W momencie wszczęcia postępowania pierwszego zamawiający posiadał wiedzę co do pełnego zakresu i wartości obydwu zamówień. Potrzeba udzielenia obydwu zamówień uwidoczniła się już w momencie złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wprawdzie zakres zamówienia drugiego uległ rozszerzeniu w stosunku do pierwotnie przedstawionego w ww. wniosku, jednak nie sposób uznać, że w momencie wszczęcia postępowania pierwszego zamawiający nie miał wiedzy o nowych robotach objętych postępowaniem drugim.

Prezes UZP uznał również, że została spełniona przesłanka odnosząca się do możliwości realizacji obu przedmiotów zamówienia przez jednego wykonawcę, ponieważ wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w pierwszym postępowaniu, brali jednocześnie udział w drugim postępowaniu.

Ponadto, jak wynikało ze stanu faktycznego obu postępowań, także pozostali wykonawcy biorący udział w pierwszym z nich, składali następnie oferty w ramach drugiego postępowania. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyników kontroli.

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

Link do wyniku kontroli:  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/24645/KD_12_14.pdf

 

Zobacz stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i Naczelnego Sądu Administracyjnego:
 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2016 r, II GSK 274/16:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CDC059A5E6

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 października 2015 r. I SA/Kr 1278/15:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CCF7A62C3E

 

 

ś