Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane. Część 3

Roboty budowlane polegające na modernizacji wielu budynków w zespole szkół stanowią całość funkcjonalno-użytkową, a tym samym obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d ustawy Pzp

Jak wynikało z przekazanej do Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji, w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…)” zamawiający przeprowadził m.in. 4 rozstrzygnięte postępowania przetargowe związane z realizacją robot budowlanych dla budynku „Szkoły” oraz internatu, a polegające na modernizacji kotłowni a także demontażu starej i montażu nowej instalacji grzewczej w powyższych obiektach:

  1. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…),
  2. Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w (…),
  3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w (…),
  4. Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w (…).

Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane były w obrębie jednej miejscowości i jednego kompleksu pedagogicznego (ten sam adres budynków). Wszystkie zamówienia zostały udzielone przez jednego zamawiającego. Zamówienia na roboty budowlane realizowane w budynku „Szkoły” oraz internatu polegające na modernizacji kotłowni, a także demontażu starej i montażu nowej instalacji grzewczej, z uwagi na ich podobieństwo mogły być wykonane przez jedno przedsiębiorstwo (o czym świadczy także fakt, iż wszystkie zamówienia zostały udzielone jednemu wykonawcy). Do ich realizacji niezbędna była analogiczna wiedza fachowa oraz jednakowego rodzaju potencjał techniczny.

Wszczęcie postępowań na roboty budowlane w każdej części nastąpiło w bardzo bliskich odstępach czasu (6 czerwca 2007 r., 8 czerwca 2007 r., 6 czerwca 2007 r., 8 czerwca 2007 r.), podobnie jak zawarcie umów (13 lipca 2007 r. oraz 27 lipca 2007 r.).

Również terminy wykonania robot w zakresie każdej części zostały wyznaczone na ten sam okres, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2007 r. oraz od dnia podpisania umowy do dnia 10 października 2007 r.

We wszystkich czterech postępowaniach oferty złożyli niemal ci sami wykonawcy, co świadczyło także o jednolitym charakterze robót stanowiących przedmiot zamówienia w każdym z tych postępowań.

Łącznie szacowana wartość kontrolowanych zamówień w zakresie postępowań przetargowych związanych z realizacją robot budowlanych dla budynku „Szkoły” oraz internatu polegających na modernizacji kotłowni a także demontażu starej i montażu nowej instalacji grzewczej w powyższych obiektach obligowała zamawiającego do stosowania przepisów ustawy Pzp.

Ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia indywidualnie, w stosunku do poszczególnych części zamówienia stanowiło zatem naruszenie art. 32 ust. 4 Pzp.

 

Źródło: „Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/21267/Wyniki_kontroli_UE_2009.pdf (strony 11-12)

 

ś