Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane. Część 4

Jednym obiektem budowlanym są prace polegające na likwidacji toru motocrossowego oraz wykonaniu nawierzchni dalszej części targowiska miejskiego stanowią jeden obiekt budowlany.

W uchwale z dnia 5 sierpnia 2015 r., KIO/KD 42/15, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do zagadnienia, czy prace polegające na likwidacji toru motocrossowego oraz wykonaniu nawierzchni dalszej części targowiska miejskiego stanowią obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d Pzp.

Przedmiotem dwóch zawartych umów cywilnoprawnych były likwidacja toru motokrosowego na działkach (…) oraz wykonanie nawierzchni dalszej części targowiska miejskiego. Wartość zamówienia każdej z podpisywanych umów cywilnoprawnych nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. W sytuacji, gdy wartość tych zamówień zostałaby zsumowana, przekraczałaby ona wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i zamawiający byłby obowiązany do udzielenia zamówienia stosować przepisy Pzp.

W wyniku kontroli Prezes UZP zwrócił uwagę, że dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się więc kryteriami: tożsamość przedmiotowa zamówienia - kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość, tożsamości czasowej zamówienia - funkcjonalnie powiązane ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej oraz tożsamości podmiotowej - możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w przewidywalnym czasie, przez tego samego wykonawcę.

Zdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zlecone prace miały podobny charakter i przeznaczenie oraz posiadały podobne funkcje techniczne i gospodarcze. Ponadto, oba zamówienia mogły i zostały zrealizowane przez tego samego wykonawcę, co świadczy o istotnym podobieństwie w zakresie sposobu realizacji zleconych robót.

Prezes UZP zwrócił również uwagę, że ustalając wartość zamówienia na roboty budowlane, nawet jeżeli roboty odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja ma pełnić, zamawiający powinien zsumować wartość robót składających się na to zamierzenie.

Z przesłanego przez zamawiającego Planu Sytuacyjnego utwardzenia placu na działkach nr ew. (…) wynikało, że powierzchnia targowiska obejmowała swą powierzchnią również cały teren parkingu. Powierzchnia targowiska była większa niż powierzchnia parkingu, a cały obszar parkingu zawierał się w powierzchni targowiska. Parking i targowisko współtworzyły zatem jedną całość zapewniającą możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto Prezes UZP zauważył, że roboty budowlane były funkcjonalnie powiązane ze sobą, a zamówienia udzielane w określonej perspektywie czasowej (umowy zostały zawarte w dniach 8 i 11 sierpnia 2014 r.). Pomiędzy udzieleniem istniała niewielka różnica czasowa (3 dni).

W uchwale KIO/KD 42/15 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przypadku przedmiotu obu tych umów występuje tożsama funkcja gospodarcza i techniczna. Obie umowy zostały zawarte w zbliżonym czasie (różnica czasu 3 dni) i mogły zrealizowane być zrealizowane przez tego samego Wykonawcę, a tym samym występuje tożsamość przedmiotowa, podmiotowa oraz czasowa prac realizowanych na podstawie obu umów.

 

Link do uchwały KIO/KD 42/15:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/26232/KIO-KD-42-15.pdf

 

ś