Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane. Część 6

Czy wartością zamówienia na wykonanie rozbiórki np. budynku mieszkalnego będzie wartość wynagrodzenia za przeniesienie na wykonawcę prawa własności do materiałów porozbiórkowych?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego, to również mamy do czynienia z zamówieniem na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane robotami budowlanymi są również prace polegające na rozbiórce obiektu budowlanego. W takim przypadku, zgodnie z art. art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wartość zamówienia na wykonanie robót rozbiórkowych (robót budowlanych)  ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Jeżeli wynagrodzeniem za wykonanie rozbiórki (np. budynku mieszkalnego) będzie przeniesienie na wykonawcę prawa własności do materiałów porozbiórkowych, które przedstawiają określoną wartość ekonomiczną, to wówczas mamy do czynienia z zamówieniem publicznym. W takim przypadku dochodzi bowiem do przekazania wykonawcy przedstawiającego określoną wartość ekonomiczną mienia, które należy do zamawiającego. Wykonawca otrzymuje świadczenie niepieniężne i w ten sposób nastąpi umorzenie przysługujących mu należności.

Zapłata za wykonane świadczenie odbędzie się w formie niepieniężnej, w ramach świadczenia wzajemnego.

W takim przypadku podstawą ustalenia wartości zamówienia nie będzie wartość materiałów porozbiórkowych przekazywanych wykonawcy rozbiórki obiektu budowlanego jako forma wynagrodzenia za wykonanie rozbiórki.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś