Aktualność zaświadczenia o wpisie w Bazie Danych o Odpadach

Skoro przepis art. 25a ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 125 ust. 3 ustawy Pzp)  stanowi, że oświadczenia dołączane do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny być „aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” to nie ulega wątpliwości, że wstępne potwierdzanie zdolności wykonawcy, w tym warunków udziału w postępowaniu, musi zachowywać aktualność przez cały okres trwania postępowania. Jak wynika z opinii Prezesa UZP zamieszczonej na stronie internetowej ww. Urzędu „Aktualność oświadczeń własnych” powinna być zatem rozumiana nie tyle jako aktualność w konkretnym punkcie na osi czasu (np. dzień składania ofert), ale jako trwający przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stan ciągły, którego punktem początkowym może być, np. termin składania ofert”.

Przepisy art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp2004 (aktualnie art. 126 ust. 1 i art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) stanowią, że oświadczenia lub dokumenty, których katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp2004. Zatem oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez wykonawcę na podstawie wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp2004 mają stanowić potwierdzenie wstępnego domniemania o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. W konsekwencji uznać należy, że warunki udziału w postępowaniu i okoliczność niepodlegania wykluczeniu z postępowania winny być spełnione przez wykonawcę przez cały okres trwania postępowania o zamówienie publiczne, a nie tylko w konkretnym dniu (dniu składania ofert lub wniosków, dniu złożenia konkretnego oświadczenia lub dokumentu etc.).

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że oświadczenia lub dokumenty „aktualne” to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje.

Złożenie przez wykonawcę zamawiającemu takiego oświadczenia lub dokumentu wskazuje, że stan, o którym ono zaświadcza nie uległ zmianie od dnia składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. od momentu złożenia wstępnego oświadczenia w JEDZ o spełnianiu warunków udziału lub braku podstaw do wykluczenia. Konsekwentnie należy uznać, że także na gruncie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, za prawidłowe należy uznać uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów wystawionych zgodnie z terminami wynikającymi z ww. rozporządzenia liczonymi wstecz od daty składania ofert (wniosków), o ile dokumenty te są aktualne, tj. stan potwierdzony tymi oświadczeniami lub dokumentami nie uległ zmianie w stosunku do okoliczności wyrażonych w oświadczeniu wstępnym.

Dokumenty przedłożone w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp muszą potwierdzać prawdziwość złożonego uprzednio przez wykonawcę oświadczenia wstępnego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia kryteriów selekcji oraz domniemania niezmienności tych okoliczności pomiędzy datą składania ofert a datą złożenia tych dokumentów na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z jednoznaczną opinią Prezesa UZP, „Oświadczenia własne składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp oraz ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp muszą być aktualne w momencie ich złożenia. Za aktualny na gruncie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy uznać taki dokument, który potwierdzać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia ale także, że ten stan trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu."

Złożenie przez wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień do wykonywania działalności regulowanej oraz zaświadczenia o wpisie w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - w zakresie kodów odpadów objętym przedmiotem zamówienia - na dzień 3 stycznia 2020 r. oraz na dzień 30 stycznia 2020 r. jest sprzeczne z treścią oświadczenia złożonego przez ww. wykonawcę w JEDZ o tym, że spełnia on ww. warunek udziału w postępowaniu. 

Z treści złożonych przez wykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej w Ł. Sp. z o.o. oświadczeń i dokumentów w postępowaniu wynika, że w momencie złożenia oświadczenia wstępnego w JEDZ o posiadaniu wymaganych uprawnień wykonawca nie był wpisany w rejestrze działalności regulowanej i w Bazie Danych o Odpadach - w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia, które, zgodnie z wyrokiem KIO 2610/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., były konieczne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, opisanego w SIWZ. Zakres uprawnień został zmieniony (uzupełniony) w toku prowadzonego postępowania. 

Należy zatem uznać, że wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 25 lutego 2020 r., KIO 294/20
Źródło:  www.uzp.gov.pl