Czy posiadanie uprawnień do wykonywania działalności należy utożsamiać z zakresem działalności uwidocznionym w CEIDG lub KRS

Warunku posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania danej działalności nie należy utożsamiać z zakresem działalności uwidocznionym w dokumentach rejestrowych podmiotu (zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpisie z rejestru przedsiębiorców KRS).

Dla potrzeb rejestracji używa się określenia działalności przez wskazanie klasy Polskiej Klasyfikacji Działalności, która służy głównie do celów statystycznych i nie stanowi podstawy do stwierdzenia, czy wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania danej działalności, czy też nie.

W wyroku z dnia 30 stycznia 2007 r., XIX Ga 3/07 Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że „Brak oznaczenia w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedmiotu działalności, którego dotyczy zamówienie publiczne, nie stoi na przeszkodzie wzięciu udziału w przetargu i udzieleniu zamówienia. Oznaczenie przedmiotu działalności, zgodne z przedmiotem zamówienia nie jest ustawowym warunkiem uczestnictwa w przetargu ani prowadzenia działalności gospodarczej w danej dziedzinie, a ma jedynie charakter informacyjno- statystyczny.”

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.), który stanowi, iż działalność gospodarczą można podjąć po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru przesądza o możliwości prowadzenia określonej działalności.

Wskazany przepis określa jedynie obowiązki przedsiębiorcy w zakresie uzyskania wpisu w rejestrze lub ewidencji.

Wpis ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości podjęcia działalności gospodarczej. Komentowany przepis wskazuje, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Należy zatem zauważyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest uzyskanie wpisu w KRS lub CEIDG. Wskazany obowiązek stanowi w istocie legalizację działalności gospodarczej. Komentowany przepis bowiem wyraźnie określa, iż przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu we właściwym rejestrze. Jakkolwiek obowiązkiem przedsiębiorcy jest wskazanie we wniosku o wpis przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (art. 25 ust. 1 pkt 8 powoływanej ustawy) to obowiązku tego nie należy utożsamiać z uprawnieniem do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o tym bowiem przesądzają przepisy szczególne.

 

Wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r., KIO 2444/16

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.