Czy umowa dzierżawy lub umowa leasingu zapewniają wykonawcy wystarczający tytuł do bezpośredniego dysponowania potencjałem technicznym?

Przez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Analogicznie w przypadku umowy leasingu leasingodawca oddaje rzecz leasingobiorcy do używania albo do używania i pobierania pożytków za umówione wynagrodzenie.

Tym samym w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarówno umowa dzierżawy jak i umowa leasingu zapewniają Odwołującemu wystarczający tytuł do dysponowania wskazanymi autobusami. Izba wskazuje, iż wobec istnienia bezpośredniego uprawnienia wykonawcy do dysponowania rzeczą (wskazanymi autobusami) brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp.

Krajowa Izba Odwołcza zwróciłą uwagę, że uwagę, iż powszechnym jest, że wykonawcy nie będąc właścicielami rzeczy dysponują nimi np., jako użytkownicy, najemcy, dzierżawcy czy leasingobiorcy. W ocenie Izby istnienie takiego stosunku zobowiązaniowego, który uprawnia wykonawcę do władania rzeczą, korzystania z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, używania jej, będzie wystarczające do uznania, że dysponuje nią w rozumieniu Pzp i nie będzie to wówczas dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. Zdaniem Izby, aby można było mówić o udostępnieniu potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp należałoby wykazać, iż np. najem rzeczy związany jest z realizacją tego konkretnego zamówienia publicznego na okres niezbędny do jego wykonania.”. Podobnie w wyroku z 08.12.2014 r., KIO 2447/14.

W przypadku dysponowania sprzętem na podstawie umowy dzierżawy, co ma miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym (kopia umowy dzierżawy samochodu z 29.12.2017 r. załączona do odpowiedzi na odwołanie Przystępującego) nie mówimy o udostępnieniu zasobów w rozumieniu art. 22a Pzp, lecz o dysponowaniu bezpośrednim.

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że dysponowanie polega na realnej możliwości skorzystania z rzeczy. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w wyroku z dnia 8 kwietnia 2011 r., IV Ca180/11, stwierdził że „w obrocie powszechnie spotykane jest, że poszczególne podmioty - nie będąc właścicielami rzeczy dysponują nimi przykładowo jako użytkownicy, najemcy, dzierżawcy lub też leasingobiorcy. Rzeczy te nie są jednak wtedy uznawane za zasoby osób trzecich, gdyż istnienie stosunku zobowiązaniowego uprawniającego dany podmiot do posiadania i używania danej rzeczy jest wystarczające do uznania, że dysponuje on nią w rozumieniu ustawy Pzp (…)”. Zamawiający zatem zasadnie uznał, że w przypadku dysponowania sprzętem na podstawie umowy dzierżawy Wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, lecz dysponuje nim bezpośrednio, a zatem nie istnieją podstawy do żądania przedłożenia JEDZ dotyczącego dzierżawcy.

Tym bardziej, że informacja o dzierżawie wynikała z treści zobowiązania z 14.02.2018 r. Wniosek Odwołującego w zakresie przedmiotowego zarzutu sprowadzał się jedynie do żądania wezwania Przystępującego do wyjaśnień, które z uwagi na wskazane powyżej okoliczności było zbędne i prowadziłoby jedynie do nieuzasadnionego przedłużania postępowania. Nadto, Odwołujący nie formułował żadnych innych zarzutów, a Izba nie ma podstaw do rozpatrywania zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu (art. 192 ust. 7 Pzp). W tym zakresie, Izba wzięła pod uwagę także treść samej kopii umowy dzierżawy z 29.12.2017 r. załączonej do odpowiedzi na odwołanie Przystępującego (zawartej na czas nieokreślony), jak i JEDZ-a złożonego wraz innymi dokumentami – 24.02.2018 r.


Wyrok z dnia 26 marca 2018 r., KIO 457/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś