Pozorność udostępniania przez inny podmiot własnych zasobów, wyłącznie w celu ubiegania się o zamówienie podmiotu, który sam z siebie podlegałby wykluczeniu z postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko zamawiającego, że „Treść dokumentów przekazanych zamawiającemu musi być jednoznaczna a możliwość posługiwania się cudzym potencjałem nie może pozostawać w sferze domysłów i bliżej niesprecyzowanych zasad udostępnienia. Zaznaczyć także należy, iż przytoczone wyjaśnienie odwołującego nie ma waloru oświadczenia własnego podmiotu trzeciego i de facto doprowadziło do powstania nowej treści nie wynikającej z posiadanych zobowiązań podmiotu trzeciego”.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej o tym, że podmiot udostępniający zasoby nie będzie realizował zamówienia świadczy następujący rozkład podziału zadań w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiający się następująco, który przedstawił w odpowiedzi na odwołanie zamawiający.

„Wartość prac planowanych do powierzenia podmiotowi trzeciemu, których zakres wbrew twierdzeniu odwołującego nie stanowił katalogu otwartego lecz zamknięty, wynosi 160.000 zł brutto, podczas gdy wartość robót budowlanych wskazanych przez zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu to min. 7.000.000 zł brutto każda robota, a w wartość oferty odwołującego to 12.129.681,20 zł. Z niniejszego wynika, iż wartość robót deklarowanych przez odwołującego do powierzenia do realizacji podmiotowi trzeciemu, na zasoby którego odwołujący powołał się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to zaledwie: odpowiednio 2,3% minimalnej wartości robót budowlanych, których realizacją miał się wykazać wykonawca i 1,3% wartości całkowitej oferty.

Dodatkowo, zakres prac, który wskazał odwołujący do powierzenia podmiotowi trzeciemu nie mieści się w pojęciu „budowa” lub „przebudowa" w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, do których odwoływał się warunek zamawiającego, a ponadto niektóre z tych prac należy zakwalifikować jako usługę, a nie robotę budowlaną (trawniki siewem, montaż wyposażenia). Jednocześnie, zgodnie z deklaracją podmiotu trzeciego, zobowiązał się on do udostępnienia swoich zasobów „przez cały okres realizacji Zamówienia”, co stoi w sprzeczności ze wskazanym rodzajem prac i terminem ich realizacji, bowiem byłyby wykonywane wyłącznie w końcowej fazie realizacji zamówienia.

Dlatego też twierdzenie odwołującego, iż „dysponuje potencjałem na takim poziomie, który gwarantuje wykonanie prawidłowe zamówienia (...) Zakres zastrzeżony do osobistego wykonania nie uniemożliwia realnego skorzystania z wiedzy i doświadczenia lub osób od podmiotu trzeciego." nie znajduje potwierdzenia w istniejącym stanie faktycznym.”

Słusznie więc zamawiający stwierdza ”Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonał oceny otrzymanych dokumentów i uznał, że ich treść wskazuje na „pozorność” udostępniania przez inny podmiot własnych zasobów, wyłącznie w celu ubiegania się o zamówienie podmiotu, który sam z siebie podlegałby wykluczeniu z postępowania.

 

Wyrok z dnia 21 września 2017 r., KIO 1857/17
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_1857.pdf

 

ś