Władanie rzeczą na podstawie najmu lub dzierżawy będzie wystarczające do uznania, że wykonawca dysponuje nią w rozumieniu Pzp i nie będzie to wówczas dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego

Władanie rzeczą na podstawie najmu lub dzierżawy będzie wystarczające do uznania, że wykonawca dysponuje nią w rozumieniu Pzp i nie będzie to wówczas dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego

 

Odnosząc się do podniesionych zarzutów Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Odwołującego, że wykazanie w wykazie sprzętu, jako podstawę dysponowania autobusami dzierżawę oraz leasing, nie oznacza automatycznie powołania się na potencjał podmiotu trzeciego.

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Odnosząc się do przedmiotowego stanu faktycznego w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej brak jest przesłanek, które pozwalałyby stwierdzić, iż Odwołujący posłużył się potencjałem podmiotu trzeciego. Przyjęcie argumentacji Zamawiającego musiałoby prowadzić do stwierdzenia, iż z udostępnieniem potencjału podmiotu trzeciego nie mielibyśmy do czynienia jedynie w przypadku wykazania się przez wykonawcę prawem własności wymaganego sprzętu.

Należy zauważyć, iż przez umowę dzierżawy, wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Analogicznie w przypadku umowy leasingu leasingodawca oddaje rzecz leasingobiorcy do używania albo do używania i pobierania pożytków za umówione wynagrodzenie. Tym samym w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarówno umowa dzierżawy jak i umowa leasingu zapewniają Odwołującemu wystarczający tytuł do dysponowania wskazanymi autobusami.

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, iż wobec istnienia bezpośredniego uprawnienia wykonawcy do dysponowania rzeczą (wskazanymi autobusami) brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp. Należy zwrócić uwagę, iż powszechnym jest, że wykonawcy nie będąc właścicielami rzeczy dysponują nimi np., jako użytkownicy, najemcy, dzierżawcy czy leasingobiorcy. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej istnienie takiego stosunku zobowiązaniowego, który uprawnia wykonawcę do władania rzeczą, korzystania z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, używania jej, będzie wystarczające do uznania, że dysponuje nią w rozumieniu Pzp i nie będzie to wówczas dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, aby można było mówić o udostępnieniu potencjału przez podmiot trzeci w rozumieniu art. 26  ust. 2b Pzp należałoby wykazać, iż np. najem rzeczy związany jest z realizacją tego konkretnego zamówienia publicznego na okres niezbędny do jego wykonania. Mając na względzie powyższe Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, uznając, iż Odwołujący wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego.

 

Wyrok z dnia 17 lipca 2014 r., KIO 1379/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję