Czy warunek wykazania się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej może spełnić tylko jeden konsorcjant

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, warunek określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż: „Wykonawca musi wykazać się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej na koniec każdego roku obrotowego większym bądź równym 1,40 w ostatnich 3 latach” został sformułowany w sposób jasny i niebudzący wątpliwości Interpretacyjnych. Brzmienie tego warunku wskazuje, że w przypadku wykonawcy, a tym samym wykonawców występujących wspólnie, wystarczające dla potwierdzenia spełnienia wskazanego warunku jest wykazanie wymaganej płynności finansowej przez minimum jednego z członków konsorcjum.

Powyższe wynika z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Nie chodzi tu o wykazanie spełnienia tego warunku przez każdego z uczestników konsorcjum z osobna. Jak wynika z dalszej treści odwołania, Odwołujący prawidłowo w konkluzji zinterpretował treść tego warunku, zatem jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie należało uznać za nieuprawnione.

W przypadku opisu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wystarczającym jest jeśli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże spełnienie określonego warunku, powyższe oznacza, że warunek spełnia w całości konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Odmienne rozumienie sposobu oceny spełniania warunków udziału skutkowałoby naruszeniem zasady uczciwej konkurencji ustanowionej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i ograniczyłoby dostęp do zamówienia wykonawcom w pełni będącym w stanie je wykonać, działającym w ramach konsorcjum.

Warunek i opis sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegający na tym, że wykonawca musi wykazać, że osiągnął łączne przychody netto nie mniejsze niż 500 000 000 zł w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych na podstawie "Rachunku zysków i strat", pozycje: "Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" lub "Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nim", a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania powyższe musi spełniać przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum - nie są niezgodne z art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1, 4 i 5 ustawy Pzp.

Oczywistym jest, że celem wprowadzenia w ustawie Pzp możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przez podmioty działające wspólnie, łączące swój potencjał, jest zwiększenie dostępu do zamówień publicznych dla większej liczby podmiotów, które samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, a tym samym - zwiększenie konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Co nie oznacza, iż w przypadku warunku dotyczącego osiąganych przez wykonawcę przychodów - w odniesieniu do konsorcjum za wystarczające należy uznać wykazanie osiągnięcia wymaganych przychodów przez kilku lub wszystkich członków konsorcjum łącznie, a zatem uwzględniając rozdzielenie wymaganej wielkości przychodów na kilka podmiotów, z których żaden nie spełnia samodzielnie tego warunku.

W tym przypadku należy bowiem stwierdzić, że potencjał ekonomiczny i finansowy konsorcjum nigdy nie będzie równy potencjałowi wykonawcy, który samodzielnie dany warunek spełnia.

 

Wyrok z dnia 22 marca 2016 r., KIO 317/16; KIO 320/16; KIO 327/16; KIO 328/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl