Czy zamawiający może wymagać informacji tylko jednego banku potwierdzającej wymaganą zdolność kredytową wykonawcy?

Czy zamawiający może wymagać informacji tylko jednego banku potwierdzającej wymaganą zdolność kredytową wykonawcy?

 

Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówiwnia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez obniżenie wymaganej zdolności kredytowej do 50.000.000 zł oraz usunięcie wymogu  wykazania zdolności kredytowej w postaci uzyskania pożyczki celowej lub kredytu celowego.

Odwołujący podtrzymał jednak zarzut z odwołania, gdyż zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówiwnia i ogłoszenia o zamówieniu nie obejmowała warunku ograniczenia możliwości wykazania dysponowania zdolnością kredytową w jednym banku.

Istotę zarzutu można sprowadzić do rozstrzygnięcia, czy w świetle Pzp zamawiający uprawniony jest do określenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej w ten sposób, że będzie oceniać zdolność kredytową wykonawcy w oparciu o ocenę dokonaną tylko przez jeden bank.

Krajowa Izba Odwoławcza oddalając odwołanie zwróciła uwagę na cel jakiemu służyć ma weryfikacja zdolności ekonomicznej wykonawcy.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej podstawą tej weryfikacji może być wynik badania zdolności do spłaty kredytu do kwoty określonej przez zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że tak określony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności ekonomicznej  nie prowadził do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a określonyt przez zamawiającego sposób oceny zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia umożliwi poznanie realnej oceny sytuacji ekonomicznej wykonawcy.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej wskazanie przez dwie niezależne instytucje na zdolność kredytową tego samego podmiotu, mniejszą od wymaganej, nie uczyni go bardziej wiarygodnym.

Informacja o wielkości zdolności kredytowej potwierdzonej przez bank oznacza, iż instytucja dokonała weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą, a zatem fakt zwielokrotnienia tej oceny nie oznacza podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych przez daną instytucję.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej takie automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby do zaburzenia oceny, do której nie jest uprawniony zamawiający poprzez wprowadzenie mechanizmu, który nie był uwzględniony przy ocenie dokonywanej przez instytucje finansowe.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że odwołujący porównywał mechanizm sumowania z tym, jaki występuje przy konsorcjach, w których dwa lub więcej podmioty składają dokumenty potwierdzające ich zdolności kredytowe. Nie ma tu jednak analogii, gdyż wyróżniającym obie sytuacje jest przede wszystkim różna ilość podmiotów poddanych weryfikacji przez różne instytucje. Sumowanie zdolności kredytowej różnych podmiotów pozwala przyjąć, iż łącznie posiadają one potencjał wyższy, co jest istotą składania oferty wspólnej. Sytuacja, jakiej dotyczy niniejszy spór nie dotyczy sumowania potencjałów różnych podmiotów, lecz weryfikacji faktycznej zdolności kredytowej wykonawcy, która zasadniczo powinna być stwierdzona na podobnym poziomie przez dowolny bank. Można wyobrazić sobie sytuację, iż podmiot, który nie posiada dużych zobowiązań finansowych występuje jednocześnie o wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej do pięciu różnych instytucji, w każdej występując o stwierdzenie zdolności na poziomie 10 mln zł. Nie może budzić wątpliwości, iż każda z tych instytucji dokona oceny według przyjętych u niej zasad i prognoz dla wskazanej kwoty kredytu, którego możliwość spłacenia stanowi przedmiot badania.

Stwierdzenie w takiej sytuacji na podstawie kilku zaświadczeń, iż instytucje (banki) potwierdziły zdolność kredytową na poziomie 50 mln złotych prowadziłoby do wypaczenia sensu żądania potwierdzenia przez instytucję finansową faktycznej sytuacji ekonomicznej podmiotu i możliwości zaciągnięcia kredytu do dużo wyższej kwoty, niż wskazana w zaświadczeniu. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej taka ocena faktycznie stanowiłaby niedozwoloną ingerencję polegającą na określeniu mechanizmu oceny zdolności kredytowej odbiegającej od oceny dokonywanej przez bank.

 

Wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r., KIO 2/18        

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję