Informacja banku może zawierać informację o potencjalnej możliwości uzyskania przez wykonawcę kredytu w kwocie określonej przez zamawiającego

Informacja banku może zawierać informację o potencjalnej możliwości uzyskania przez wykonawcę kredytu w kwocie określonej przez zamawiającego


W wyniku dokonania oceny ofert zamawiający uznał, że oferta konsorcjum F. i spółka jest ofertą najkorzystniejszą i wezwał tego wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, w tym dotyczących potwierdzenia zdolności finansowej lub ekonomicznej.

W odpowiedzi, konsorcjum złożyło informację z A. Bank S.A. z dnia 9 stycznia 2017r. dotyczącą pani M. U., w której zawarto informację, że „w oparciu o analizę dokumentów finansowych tj. sprawozdania za ubiegły okres obrachunkowy oraz książki przychodów i rozchodów za miesiąc październik, przy założeniu, że nie posiada zaangażowań kredytowych o charakterze obrotowym w innych bankach (..) posiada zdolność kredytową do obsługi kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym w A. Bank SA do wysokości 1 000 000 PLN”.

Dalej w treści informacji banku stwierdzono, że „Warunkiem przyznania kredytu jest podjęcie przez A. Bank wiążącej decyzji kredytowej po przeprowadzeniu pełnej analizy kredytowej zgodnie z obowiązującymi w A. Bank regulacjami na podstawie złożonego przez klienta wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Klienta” oraz że „Przedmiotowa opinia nie stanowi decyzji kredytowej i nie jest formą przyrzeczenia kredytu”.

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem Odwołującego, że przedstawiona informacja banku nie potwierdza w sposób jednoznaczny zdolności kredytowej członka konsorcjum. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Potwierdzenie zdolności kredytowej wystawiane w informacjach z banku stanowi ogólną ocenę kondycji wykonawcy, jego zdolności i możliwości kredytowych. W żadnej mierze nie można wymagać, aby opinia taka nosiła cechy wiążącej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu. Wydanie takich decyzji jest bowiem uzależnione od spełnienia szeregu, ściśle określonych przez bank wymagań.”.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Celem złożenia opinii z banku w postępowaniu przetargowym jest uzyskanie informacji o potencjalnej możliwości uzyskania przez dany podmiot środków finansowych na wymaganym przez zamawiającego poziomie a nie udzielenie konkretnego kredytu. Złożona przez konsorcjum F. i spółka opinia bankowa, wystawiona przez A. Bank S.A. spełnia wymagania, bowiem bank po przeanalizowaniu dokumentów księgowych stwierdził, że wykonawca posiada zdolność kredytową do obsługi kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym w A. Bank SA do wysokości 1 000 000PLN, co w sposób znaczący przewyższa wymaganie określone przez Zamawiającego (…). Niezasadną jest także argumentacja Odwołującego, że złożenie informacji z banku z datą 9 stycznia 2017r. tj. po dacie składania i otwarcia ofert, może wskazywać, że na dzień składania ofert warunek nie został spełniony. Jak wyżej wskazano, Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tzw. „procedurze odwróconej”, uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp, który został wprowadzony ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016r. Zgodnie z tą procedurą Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokonując oceny podmiotowej wykonawcy Zamawiający opiera się na informacjach zawartych w dokumentach JEDZ, które stanowią wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia a następnie, przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (…).”.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku „procedury odwróconej „dokumenty składane w wyniku wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust.1 ustawy Pzp mają być aktualne na dzień złożenia tych oświadczeń lub dokumentów, co oznacza, że mogą być one wystawione po dacie składania ofert, gdyż stan spełnienia warunków i niepodlegania wykluczeniu musi być utrzymany również na moment ich złożenia Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia przede wszystkim cel wprowadzenia w przepisach Pzp regulacji, zgodnie z którą wykonawcy nie mają obowiązku składania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Przypomnieć należy, że celem ustawodawcy było odformalizowanie i uproszczenie procedur przetargowych przez zmniejszenie wymagań formalnych po stronie wykonawców polegających na braku konieczności składania wraz z ofertą wszystkich dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie wymagań i brak podstaw wykluczenia. Zamawiający, dokonuje oceny spełniania wymagań wyłącznie w oparciu o dostarczone dokumenty JEDZ, które zgodnie z art. 25a ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia kryteria selekcji nie później niż na dzień składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku tzw. „procedury odwróconej” zamawiający ocenia dokumenty JEDZ tylko takiego wykonawcy, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą. (…). Wymaganie, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, składając wraz z ofertą dokument JEDZ jednocześnie dysponował kompletem dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań i brak podstaw wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert, byłoby zaprzeczeniem celu nowelizacji ustawy, jakim było odformalizowanie i uproszczenie procedur przetargowych. Przyjęte przez Izbę stanowisko, znajduje także uzasadnienie w treści art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp, który zezwala Zamawiającemu na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.”.

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „również ustawodawca unijny przykłada dużą wagę do oceny spełniania wymagań i braku podstaw wykluczenia wg stanu aktualnego, bieżącego. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, poz. 85 preambuły wskazano m.in., że „istotne jest, by decyzje instytucji zamawiających opierały się na aktualnych informacjach, w szczególności jeśli chodzi o podstawy wykluczenia, z uwagi na to, że ważne zmiany mogą zachodzić dość szybko, np. w przypadku trudności finansowych, które sprawiałyby, że dany wykonawca staje się nieodpowiedni, lub, przeciwnie, z racji spłacenia w międzyczasie zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (..). Odnosząc się do określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ważności dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Izba wskazuje, że prawodawca określając terminy ważności tych dokumentów podał jedynie dolną granicę ich ważności. W przypadku informacji z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową, termin jej ważności określono „nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert”. Oznacza to, że nie można złożyć celem potwierdzenia spełniania wymagań dokumentu „starszego” niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, ale dopuszczalne jest złożenie dokumentu bardziej aktualnego tj. wystawionego po dacie składania ofert.”.

Podobne stanowisko co do aktualności dokumentów składanych w trybie art. 26 ust. 1 i 2 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła w wyrokach z dnia 19 grudnia 2016 r. Sygn. akt KIO 2249/16 oraz Sygn. akt KIO 366/17.


Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 marca 2017 r., KIO 352/17


Opracowanie: Zespół wPrzetargach


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

Wydawca:  CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  JÓZEF EDMUND NOWICKI,  ul. Nowowiejska 17,  71-219  Bezrzecze

©  2016 - 2018  conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję