Nie ma znaczenia, że bank informuje, iż zdolność kredytowa na konkretną kwotę zostanie oceniona przez bank dopiero po złożeniu wniosku kredytowego

Nie ma znaczenia, że bank informuje, iż zdolność kredytowa na konkretną kwotę zostanie oceniona przez bank dopiero po złożeniu wniosku kredytowego

 

Odwołujący podniósł zarzut zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy WPRI z powodu braku spełnienia warunku posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, podał, że zamawiający w SIWZ żądał, aby wszyscy wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na co najmniej 1.500.000 zł. (…) W odniesieniu do zdolności kredytowej Bank Z. SA stwierdził, że posiada zdolność kredytową wskazując kwoty, jednakże w zdaniu poniżej wskazuje: „Niniejsze zaświadczenie zostało wystawione na podstawie wstępnej oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank na bazie posiadanych przez Bank dokumentów dotyczących Klienta”. Zdaniem Odwołującego wykonawca WPRI nie spełniał warunków w tym zakresie, gdyż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i doktryną przyjmuje się, że spełnieniem warunków finansowych jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu. Natomiast z załączonego zaświadczenia nie wynikała taka deklaracja banku, bank nie weryfikował podmiotu z punktu widzenia zdolności spłaty zaciągniętego kredytu, bowiem zamierzał to ocenić dopiero po złożeniu stosownych dokumentów.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Odwołujący w sposób wystarczający wykazał, że posiada zdolność kredytową dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał, aby wykonawca ubiegający się o pozyskanie zamówienia posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na co najmniej 1,5 mln złotych i w tym celu miał złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy co najmniej 1.500.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zaświadczenie z banku złożone przez WPRI potwierdziło spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej. Bank potwierdził, że w oparciu o posiadane dokumenty dotyczących WPRI podmiot ten posiada zdolność kredytową do wymaganej kwoty.

Nie ma znaczenia dla sprawy fakt, iż bank informuje, że zdolność kredytowa na konkretną kwotę zostanie oceniona przez bank dopiero po złożeniu wniosku kredytowego, gdyż dotyczy to zdarzenia przyszłego i nie jest wiadomym, jak będzie przedstawiała się zdolność kredytowa WPRI w momencie rozpatrywania przedmiotowego wniosku.

Powyższe stanowisko odnosi się do kwestii warunkujących otrzymanie konkretnego kredytu w konkretnej kwocie i nie ma bezpośredniego przełożenia na ocenę zdolności kredytowej złożonej zamawiającemu. Przedstawione stanowisko Banku w żaden sposób nie wskazuje, ze WPRI składając zaświadczenia Banku Z. nie dysponowało zdolnością kredytowa na wymaganą w SIWZ kwotę.   

 

Wyrok z dnia 21 września 2017 r., KIO 1885/17

Link do wyroku:

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2017_1885.pdf

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję