Problem z nieopłaconą polisą OC

Zamawiający określając w SIWZ warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wskazał, że uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia w kwotach szczegółowo wskazanych w tym punkcie. Jednocześnie określił, że uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli Wykonawca udowodni posiadanie polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie niższej niż określona dla zadania, dla którego wymagania są wyższe.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w dniu 11 marca 2021 r. przedstawił dokument polisy Nr (…), na którym widnieje informacja o zakresie ubezpieczenia, okresie ubezpieczenia (27 lutego 2021 - 26 lutego 2022 r.), jak również wysokości składki oraz o terminie jej płatności (12 marca 2021 r.). W dniu przedłożenia przez wykonawcę dokumentu polisy (11 marca 2021 r.) termin zapłaty składki jeszcze nie upłynął. 

A jak wynika z akt sprawy, na dzień składania ofert wykonawca ten, nie opłacił jeszcze polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Niemniej jednak wskazać należy, że z treści polisy złożonej przez wykonawcę w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że została ona wystawiona w dniu 27 lutego 2021 r. z terminem płatności do 12 marca 2021 r., a ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 27 lutego 2021 - 26 lutego 2022 r. Oznacza to, że w dniu wyznaczonym na składanie ofert wykonawca był objęty wymaganym ubezpieczeniem i dysponował dokumentem potwierdzającym ten fakt (polisą).

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że objęcie wykonawcy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej jest możliwe pomimo nieopłacenia polisy przed dniem, w którym rozpoczął się okres ubezpieczenia.

Powyższe wprost wynika z przepisów art. 814 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 814 § 1 k.c. jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Natomiast z dyspozycji § 2 wynika możliwość odpowiedzialności ubezpieczyciela jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej powyższe przepisy Kodeksu cywilnego korelują ze wskazanym postanowieniem SIWZ, dopuszczającym wykazanie faktu objęcia wykonawcy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko opłaconą polisą, ale też innym dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego ubezpieczenia.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wykonawca na dzień składania ofert nie dysponował opłaconą polisą. Niemniej jednak dysponował innym dokumentem potwierdzającym fakt posiadania ubezpieczenia w wymaganym zakresie. Tym dokumentem była nieopłacona polisa, gdyż z jej treści oraz z przytoczonych wyżej przepisów prawnych wynikał fakt posiadania ubezpieczenia. Wykonawca zaś - zgodnie z postanowieniem SIWZ - mógł wykazać posiadanie ubezpieczenia innym dokumentem niż opłacona polisa. Podkreślić ponadto należy, że wbrew stanowisku Odwołującego nieopłacona polisa stanowi „inny dokument”.

Zamawiający w SIWZ powyższej okoliczności nie wykluczył, ani też nie wskazał na żaden inny konkretny dokument, którym może posłużyć się wykonawca. Skoro więc SIWZ nie wykluczało możliwości posłużenia się nieopłaconą polisą jako dowodem potwierdzającym objęciem ochroną ubezpieczeniową, to a contrario Izba uznała, że powyższe było dopuszczalne.

 

Wyrok z dnia 1 czerwca 2021 r., KIO 1185/21