Potrącenie składki na ubezpieczenie OC z wynagrodzenia wykonawcy

Zarzut naruszenia art. 148 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 2 Pzp2004 przez wprowadzenie dodatkowego sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy polegającego na konieczności utrzymywania przez wykonawcę ciągłości polis OC oraz w sytuacji gdy wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do zawarcia i utrzymania takiego ubezpieczenia, regularnego potrącania składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy, które Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.

Stosownie do Rozdziału 3 (…) w przypadku, jeżeli wykonawca wbrew zapewnieniu złożonemu w Rozdziale 2 (…) nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji umowy (w tym odpowiednie podatki i opłaty oraz koszty usług pośredników), którą Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.

Zdaniem Odwołującego wprowadzenie powyższego wymogu powoduje, że wymagana od wykonawcy polisa OC związana z prowadzą działalnością staje się de facto dodatkowym sposobem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W ocenie Odwołującego przyznanie Zamawiającemu uprawnienia określonego w Rozdziale 3 (…) jest nieuzasadnione również z uwagi na fakt, że wykonawca nie będzie miał wpływu ani na wybór ubezpieczyciela ani na warunki ubezpieczenia, co jest niecelowe, skoro jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością, a nie ubezpieczenie tego konkretnego kontraktu.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Skład orzekający uznał, że argumentacja Odwołującego, jakoby kwestionowane postanowienie było kolejnym przewidzianym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, nie jest trafna. Nie dopatrzono się bowiem takiego scharakteryzowania ubezpieczenia, które świadczyłoby o tym, że ma ono zabezpieczać tylko i wyłącznie umowę, która zawarta zostanie w następstwie udzielenia zamówienia w postępowaniu.

 

Wyrok z dnia 29 marca 2016 r., KIO 340/16; KIO 341/16

(wyrok pozostaje aktualny na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

Źródło:  www.uzp.gov.pl