Warunek ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia będzie spełniony, jeżeli jeden z tych wykonawców wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia (zob. wyroki z dnia 19 marca 2014 r., KIO 278/14, z dnia 7 marca 2013 r., KIO 412/13, z dnia 21 lutego 2011 r., KIO 248/11, z dnia 13 sierpnia 2009 r., KIO/UZP 993/09, z dnia 2 września 2009 r., KIO/UZP 1085/09).

Zamawiający, żądając od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania przez każdego z tych wykonawców ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, różnicuje wykonawców występujących wspólnie i wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na niekorzyść tych pierwszych.

Takie żądanie zamawiającego narusza wyrażoną w art. 7 ust. 1 zasadę zachowania uczciwej konkurencji.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie „w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, potencjał finansowy konsorcjantów może być badany łącznie (właśnie celem powstania konsorcjów jest wspólne posługiwanie się posiadanym przez uczestników konsorcjum potencjałów technicznych i finansowych), a więc możliwość sumowania potencjału obejmuje również posługiwanie się polisą ubezpieczeniową (podobnie jak można np. sumować zdolność kredytową czy posiadane środki poszczególnych konsorcjantów).

(...) Zatem możliwość złożenia polisy na wymaganą przez Zamawiającego kwotę przez tylko jednego z uczestników konsorcjum wynika wprost z przepisów” (zob. wyrok z dnia 2 września 2009 r., KIO/UZP 1085/09).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś