Występowanie w polisie OC franszyzy redukcyjnej ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela, co nie zmienia faktu, że suma gwarancyjna ubezpieczenia wskazana w polisie OC spełnia wymaganie określone przez zamawiającego

Występowanie w polisie OC franszyzy redukcyjnej ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela, co nie zmienia faktu, że suma gwarancyjna ubezpieczenia wskazana w polisie OC spełnia wymaganie określone przez zamawiającego

 

Krajowa Izba Odwoławcza nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp, na skutek nie wezwania wykonawcy P. do uzupełnienia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub innego dokumentu wymaganego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego w pkt 4.1.2 lit. b SIWZ - tj. wykazania, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 4 000 000,00 zł.

Przedstawiona w ofercie przez wykonawcę P. polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (…), potwierdzała, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości sumy ubezpieczenia w wymaganej kwocie 4 000 000 PLN. Wskazano w niej jednoznacznie, że dokument polisy jest potwierdzeniem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującego od dnia 3 marca 2017 r., ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości 4 000 000 PLN.

Polisa ubezpieczeniowa zawierała klauzulę franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, co nie zmieniało faktu, że wysokość sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) została określona na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Złożona przez wykonawcę polisa odpowiedzialności cywilnej z określoną sumą gwarancyjną, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, potwierdza także zdolność finansową wykonawcy do poniesienia określonych kosztów z tytułu ubezpieczenia. Należy przy tym zauważyć, że warunek udziału w postępowaniu nie wskazuje wysokości składki z tytułu ubezpieczenia, lecz wartość określoną jako kwota ubezpieczenia (suma gwarancyjna), wobec której Zamawiający nie postawił żadnych dodatkowych wymagań lub ograniczeń.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zastosowanie franszyzy redukcyjnej w umowie ubezpieczenia, wskazanej w polisie powoduje, że wykonawca przy ubezpieczeniu na sumę gwarancyjną 4 000 000 zł, otrzyma odszkodowanie pomniejszone o wartość franszyzy redukcyjnej, tj. w wysokości maksymalnie 3 999 500 zł. Wartość franszyzy redukcyjnej stanowi udział własny przedsiębiorcy.

Jak słusznie zauważył Odwołujący, występowanie franszyzy redukcyjnej ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela, co nie zmienia faktu, że suma gwarancyjna ubezpieczenia wskazana w polisie spełnia wymaganie określone przez Zamawiającego w brzmieniu określonym w treści warunku udziału w postępowaniu - w SIWZ.

Należy zauważyć, że przy braku szczegółowych zastrzeżeń i wymagań zawartych w SIWZ, zastrzeżenie franszyzy redukcyjnej nie dyskwalifikuje polisy, stanowiąc element nieodłączny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia. Jeśli więc Zamawiający w SIWZ nie sprecyzował szczegółowo warunku w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej, nie wymagając pozbawionego określonych ograniczeń ubezpieczenia, takich jak franszyzy redukcyjne, czy wymaganie możliwości skorzystania z całej sumy ubezpieczenia przez dany podmiot, to nie sposób czynić zarzutu sprzeczności z treścią warunku udziału w postepowaniu wobec złożonej w postępowaniu polisy, która takie klauzule zawiera.

 

Wyrok z dnia 21 kwietnia 2017 r., KIO 692/17

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję