Warunki udziału - zdolność zawodowa

9 lis 2017, 00:01 W złożonej ofercie wykonawca wykazał spełnienie warunku zdolności zawodowej poprzez powołanie się na doświadczenie firmy W. Sp. z o.o., jednocześnie w pkt 12 oferty wyraźnie oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. Dodatkowo w piśmie oświadczył zamawiającemu, że w złożonej ofercie omyłkowo nie wpisał podwykonawcy, a firma W. Sp. z o.o. będzie realizowała 25% tego zamówienia

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu zobowiązany jest do zaangażowania podmiotu trzeciego - w sposób bezpośredni - w realizację tego przedmiotu zamówienia. Tylko i wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, znajdzie jakiekolwiek przełożenie na realizację zamówienia, zwłaszcza w przypadku zamówień na roboty budowlane, w których podmiot trzeci musi czynnie uczestniczyć przy realizacji zamówienia.