Czy w ramach warunku doświadczenia dostawy dokonywane w ramach robót budowlanych są związane z tymi robotami i stanowią ich integralną część, a prace montażowe i instalacyjne urządzeń składają się na roboty budowlane jako całość?

Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do stanowiska zamawiającego, że uzasadnione jest odniesienie wartości robót, o której mowa w treści warunku określonego w SIWZ do robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, na które wykonawca powołuje się w celu wykazania doświadczenia kierownika budowy (tj. do wartości całego zamierzenia inwestycyjnego). Literalna treść warunku wskazuje, iż pojęcie „wartość robót” referuje właśnie do robót budowlanych, na których osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy pełniła funkcję techniczną. 

Tymczasem odwołujący próbował przeforsować pogląd, że pojęcie „wartość robót” należy ograniczyć wyłącznie do wartości zrealizowanych w ramach danej inwestycji robót budowlanych w ścisłym tego słowa znaczeniu, ujmowanych co do zasady w kosztorysach opisanych jako „roboty budowlane” czy „prace budowlane”. Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej pojęcia „wartość robót” nie można interpretować w oderwaniu od definicji robót budowlanych wskazanej w art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, która wobec braku odmiennego zdefiniowania przez zamawiającego powinna zostać wzięta pod uwagę przy dokonywaniu interpretacji postanowień SIWZ. Zgodnie z tym przepisem roboty budowlane to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

W konsekwencji pod pojęciem robót budowlanych na gruncie ustawy Pzp mieścić się będą także inne elementy konieczne do realizacji zamówienia, które nie stanowią robót budowlanych sensu stricto (w inżynierskim znaczeniu). 

W zakres pojęcia robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp wchodzą chociażby także prace związane z wykonywaniem instalacji budowlanych (w tym elektrycznych, izolacyjnych, cieplnych, wodnych, wentylacyjnych, gazowych i innych (zob. załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125)). 

W świetle powyższej definicji za roboty budowlane można uznać co do zasady kompleksowe wykonanie danego zamierzenia inwestycyjnego jako całości. W konsekwencji, w ocenie składu orzekającego w przedmiotowej sprawie właściwym wydaje się odnoszenie pojęcia „wartości robót” do wartości całego zamierzenia inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa obiektu budowlanego. 

Przedmiotem inwestycji, na którą powołał się przystępujący („Budowa kompleksowego Centrum Sportowego (…) - realizacja II etapu obejmująca budowę krytego basenu (…)”) było wykonanie robót budowlanych, za które strony ustaliły wynagrodzenie w łącznej wysokości 26 507 073,18 zł brutto. Skoro zgodnie definicją wskazaną w art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, robotami budowlanymi jest wykonanie obiektu budowlanego jako całości, a to właśnie obejmował przedmiot referencyjnej inwestycji, to brak jest podstaw do kwestionowania zadeklarowanej przez przystępującego wartości robót zrealizowanych w ramach tej inwestycji. 

Istotną okolicznością jest także fakt, że zamawiający nie zawarł w treści SIWZ żadnych szczegółowych wytycznych, jak należy rozumieć pojęcie wartości robót czy jak liczyć tę wartość na potrzeby spełnienia warunku w zakresie doświadczenia kluczowego personelu. 

Wszelkie zaś wątpliwości co do treści postanowień SIWZ, czy niejasności, które mogą odnosić się do oceny ofert, nie mogą wywoływać negatywnych konsekwencji dla wykonawców (podobnie w wyroku z dnia 20 stycznia 2020 r., KIO 2680/20). 

Ponadto w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej elementy zamówienia, których wartości zdaniem odwołującego nie powinno się uwzględniać w „wartości robót”, o której mowa w spornym warunku, zostały wydzielone w sposób sztuczny, na potrzeby przyjętej taktyki procesowej. Jak wynika z zestawienia załączonego jako dowód do pisma procesowego. 

Odwołujący dokonał podziału wartości elementów wchodzących w zakres ww. inwestycji, wyłączając z wartości robót wszystkie dostawy elementów wyposażenia niezbędnych do realizacji tych robót, jak np. dostawy elementów instalacji sanitarnych, cieplnych, elektrycznych, teletechnicznych, technologii basenowej czy elementów małej architektury (w tym dostawę systemów elektrycznych, osprzętu elektrycznego, rurociągów, urządzeń chłodniczych, etc). Tymczasem elementy dostaw dokonywanych w ramach referencyjnej inwestycji były ściśle związane z przedmiotem robót budowlanych i stanowiły ich integralną część, a montaż dostarczanych urządzeń i prace instalacyjne składały się na roboty budowlane jako całość. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie mogło budzić wątpliwości, iż wszystkie te elementy były konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego jako całości, wszystkie one łącznie składały się na realizację przedmiotu zamówienia, jakim była w tym wypadku budowa krytego basenu wraz z zapleczem. 

Odwołujący przeciwnych okoliczności nie wykazał, a złożone przez niego dowody (nr 18-22) stanowiły jedynie podstawę, w oparciu o którą dokonał on wyliczeń. Nie miały one wpływu na rozstrzygnięcie jako, że Izba nie zaaprobowała sposobu, w jaki Odwołujący dokonał wyliczenia wartości robót, o których mowa w treści warunku określonego w SIWZ. 

 

Wyrok z dnia 28 maja 2020 r., KIO 448/20 
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

ś