Czy warunek udziału w postępowaniu może być oparty na derfinicji „doświadczenia zawodowego” zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Czy warunek udziału w postępowaniu może być oparty na derfinicji „doświadczenia zawodowego” zawartej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i budowę/przebudowę sieci wodociągowej wraz  z przyłączami do budynków w dzielnicy J. R. w J.” zamawiający,  wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym i do realizacji zamówienia skierują m.in. Kierownika zespołu/Przedstawiciela wykonawcy oraz Kierownika budowy, posiadających m.in. - odpowiednio - „co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej” oraz „łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego  w kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót) robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”.

W przypisie zamawiający wyjaśnił, że „przez doświadczenie zawodowe ww. osób (liczone od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn zm.) należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m.in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania zadań o określonym stopniu złożoności.”

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że warunek udziału w postępowaniu oparty na derfinicji „doświadczenia zawodowego” zawartej w ustawie z dnia  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn zm.) za naruszający art. 22 ust. 1a Pzp.

W ocenie Krajowej Izba Odwoławczej określając taki warunek zamawiający powinien mieć na uwadze ratio legis przepisu krajowego w powiązaniu z wykładnią prounijną, która na tle postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nakazuje położyć nacisk na ocenę zdolności wykonawców do prawidłowej realizacji udzielanego zamówienia publicznego, przy uwzględnieniu właściwego  i adekwatnego do przedmiotu zamówienia opisu warunków udziału w postępowaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że  warunki udziału w postępowaniu mają być z jednej strony konieczne, a z drugiej wystarczające, stąd nie mogą wykraczać poza to, co jest uzasadnione specyfiką zamówienia. Adekwatność, konieczność i wystarczalność to podkreślane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości wyznaczniki zasady proporcjonalności, które muszą być brane pod uwagę przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu. Ma to również odzwierciedlenie w naczelnych zasadach Prawa zamówień publicznych unormowanych w art. 7 ustawy Pzp, zaś dokonując wykładni norm prawa zamówień publicznych (art. 22 ust. 1a Pzp) należy również uwzględnić systemową rolę i teleologiczny aspekt naczelnych zasad prawa zamówień publicznych, które będących dyrektywami interpretacyjnymi co do szczegółowych norm.

Mając na uwadze powyższe rozważania, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, przeniesienie wprost do warunku określonego w dokumentacji postępowania, definicji ustawowej „doświadczenia zawodowego”, jest nieproporcjonalne do osiągnięcia celu postawionego warunku.

 

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r., KIO/KU 15/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję