Czy żądanie dysponowania kierownikiem robót z 8-letnim doświadczeniem to warunek nadmierny?

Krajowa Izba Odwoławcza doszła do przekonania, że Zamawiający żądając, aby osoby skierowane do kierowania robotami budowlanymi - budową szpitala posiadały 8 - letnie doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi nie jest nadmierny i nie narusza zasady proporcjonalności.

W tym zakresie skład orzekający miał na uwadze skomplikowany charakter zamówienia publicznego - budowa szpitala od podstaw, a nie przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów budowlanych.

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Stosownie natomiast do treści § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia wynika, że to zamawiający określa kwalifikacje, jakimi legitymować się mają osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia i poza ograniczeniami wynikającymi z ogólnych przepisów Pzp, przepisy szczególne nie nakładają w tym zakresie na zamawiającego żadnych ograniczeń, odmiennie niż w przypadku legitymowania się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem (vide: § 2 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia). Stąd też zdaniem składu orzekającego zamawiający określając poziom doświadczenia personelu wykonawcy powinien kierować się specyfiką przedmiotu zamówienia, stopniem jego złożoności oraz zakresem i  w  zależności od okoliczności danego przypadku może określać te wymagania na wyższym bądź niższym poziomie.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła równie z uwagę, że w orzecznictwie wielokrotnie wskazywano, że uzasadnieniem dla kwestionowania warunków udziału w postępowaniu jako ograniczających konkurencję nie może być wyłącznie okoliczność, że odwołujący nie jest w stanie ich spełnić lub jest to dla niego utrudnione. Warunków udziału w postępowaniu nie ustala się pod kątem możliwości konkretnego wykonawcy, ale w celu zagwarantowania, że w postępowaniu zostanie wyłoniony wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia. Odwołujący w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu może natomiast skorzystać z przewidzianych w Pzp instytucji: konsorcjum lub polegania na zasobach innego podmiotu, jeżeli chce się ubiegać o zamówienie, a sam nie może spełnić warunku dotyczącego zdolności zawodowej.

 

Wyrok z dnia 30 kwietnia  2018 r., KIO 724/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl