Dopuszczalna jest sytuacja, w której okresy realizacji robót wskazane przez przystępującego w referencjach, opisach, poświadczeniach i protokołach nakładają się na siebie

Dopuszczalna jest sytuacja, w której okresy realizacji robót wskazane przez przystępującego w referencjach, opisach, poświadczeniach i protokołach nakładają się na siebie

 

Za chybiony uznano zarzut, odwołującego który wywiódł, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której okresy realizacji robót wskazane przez przystępującego w referencjach, opisach, poświadczeniach i protokołach nakładają się na siebie. Izba wzięła pod uwagę, że zamawiający w opisie warunku nie sformułował wymogu co do łącznego okresu doświadczenia zawodowego wykonawcy. Zarzut podlegał zatem oddaleniu.

Za częściowo zasadny uznano zarzut, iż przystępujący nie może wykazywać, iż nabył doświadczenie w realizacji całego zamówienia, jeżeli jego członek konsorcjum wykonał dane zamówienie referencyjne jedynie w części.

Jak wskazano w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4.05.2017 r. sygn. C-387/14 art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art 48 ust 2 lit a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców zapisaną w art 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

Sytuacja taka dotyczyła robót wymienionych przez przystępującego w poz. 1 i 7 wykazu. Roboty wymienione w pozycji 1 wykazu oprócz T. T. (członka konsorcjum przystępującego) wykonywał także drugi podmiot, niebędący członkiem konsorcjum przystępującego. Jak bowiem wynikało z zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z 8 maja 2017 r. umowę na „przebudowę kanalizacji hali widowiskowo sportowej przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu zawarło konsorcjum w skład którego wchodził także pan M. K., jako partner (por. zawiadomienie, załącznik do odwołania). Wobec powyższego nie jest pewne, czy pan T. T. może powoływać się na swe doświadczenie w wykonaniu całości tej inwestycji. Nie wiadomo bowiem, czy przy całości tych robót faktycznie i konkretnie uczestniczył. Kwestia ta powinna być wyjaśniona przez zamawiającego, który tego zaniechał.

Analogiczna sytuacja dotyczy robót, wymienionych w wierszu 7 wykazu robót, tj. robót polegających na remoncie drogi leśnej Królówka. Z poświadczenia załączonego do wykazu wynikało, że umowę wykonywało konsorcjum, które tworzyli D. T. (członek konsorcjum przystępującego) oraz inny podmiot, niebędący członkiem konsorcjum przystępującego (pan J. O.). Wobec powyższego nie jest pewne, czy D. T. może powoływać się na swe doświadczenie w wykonaniu całości ww. robót.

Natomiast zarzut ten podlegał oddaleniu w odniesieniu do pozostałych robót wymienionych przez przystępującego w wykazie robót.

Co do poz. 2 wykazu robót, doświadczenie w realizacji roboty tam wymienionej zdobyli wspólnie pan D. T. i pan M. T. . Dostrzeżenia wymagało, że obydwie osoby były członkami konsorcjum przystępującego, zatem niewątpliwie przystępujący mógł powoływać się na całość doświadczenia zdobytego przez nich na tym kontrakcie.

Co pozycji 3, 4 i 6 wykazu robót przystępujący oświadczył, że doświadczenie to członkowie konsorcjum przystępującego zdobyli samodzielnie. Zaprzeczył, aby umowy te były przez wykonywane w jakichkolwiek konsorcjach. Skoro odwołujący uważał, że roboty te były wykonywane przez konsorcja, to zgodnie z art. 6 KC w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp powinien ten fakt wykazać. Odwołujący temu ciężarowi nie sprostał, zatem zarzut podlegał oddaleniu.

Co do pozycji 5 wykazu robót, to jak wynikało z referencji, wystawiający referencje opisał i wskazał tę część robót, jaką pan M. T. wykonał jako partner konsorcjum. Taką też wartość przystępujący wpisał do wykazu. Wobec powyższego zarzut jako gołosłowny również podlegał oddaleniu.


Wyrok z dnia 17 stycznia 2018 r., KIO 33/18

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję