Konsekwencje określenia warunku udziału w postępowaniu w sposób bardzo ogólny, poprzez odwołanie do dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu w sposób bardzo ogólny, poprzez odwołanie do dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia w ramach pakietu nr 2 była dostawa defibrylatorów AED wraz z torbami. Poprzez określenie „odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia” zamawiający nie ograniczył wykazania się doświadczeniem jedynie w dostawach defibrylatorów, ponieważ odwołał się do grupy rodzajowej, do której zaliczyć należy defibrylatory, a nie do dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia. 

Warunek ten, jako sformułowany nieostro, nie może być interpretowany w sposób zawężający na etapie oceny ofert, na niekorzyść wykonawcy. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą wszelkie wątpliwości odnośnie interpretacji zapisów SIWZ zamawiający musi interpretować na korzyść wykonawcy. 

Wątpliwości pojawiły się na etapie oceny, jakie wyroby medyczne należą do grupy odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, którym są defibrylatory wraz z torbami. W związku z brakiem definicji umożliwiającej przyporządkowanie wyrobów medycznych należących do grupy rodzajowej wskazanej przez Zamawiającego, należy odwołać się do słownikowego określenia dla pojęcia „rodzaj”. Słownik wyrazów bliskoznacznych definiuje „rodzaj” jako charakter, forma, gatunek, kategoria, klasa, model, natura, odmiana, sposób, typ, wariant, wersja (…)  

Zgodnie z powyższą definicją, jednym z elementów definiujących rodzaj jest przynależność do tej samej klasy produktów czy wyrobów. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej uzasadnione jest twierdzenie, iż przez określenie rodzaj można rozumieć klasę. Wszystkie wyroby medyczne podlegają podziałowi i przynależności do określonej klasy. Klasyfikacja wyrobu medycznego jest bardzo ważna. Od niej zależy rodzaj procedury oceny zgodności, którą ma wykonać wytwórca, aby zapewnić, że oceniany wybór spełnia wymagania zasadnicze. Im wyższa klasa wyrobu, tym bardziej restrykcyjna procedura oceny zgodności. Podczas klasyfikacji wyrobu medycznego bierze się pod uwagę stopień inwazyjności, czas i rodzaj styczności z pacjentem, sposób zasilania, obecność składników, które są potencjalnie niebezpieczne dla pacjenta (np. produkty lecznicze, produkty krwiopochodne, tkanki zwierzęce). (Informacje podane na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/zdrowie)

Przystępujący wykazał podczas rozprawy, że dostawy które wskazał w wykazie dostaw należą do tej samej klasy wyrobów medycznych co defibrylatory, ponieważ są to wyroby służące ratowaniu życia i zdrowia, służące przywróceniu krążenia i oddychania. Zatem przynależąc do tej samej klasy wyrobów medycznych spełniają przesłanki produktów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a posiadanie doświadczenie w dostawie ww. wyrobów medycznych oznacza posiadanie doświadczenia w dostawach odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przystępujący wykazał również, iż posiada doświadczenie w dostawach wyrobów medycznych należących do tej samej klasy wyrobów do której zalicza się defibrylatory, na łączną kwotę powyżej 240.000 zł, co oznacza iż spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie części nr 2. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wykaz dostaw złożony do oferty przez Przystępującego nie był precyzyjnie sformułowany, ponieważ w pozycji: przedmiot wykonanego/wykonywanego zamówienia zawierał określenie „sprzęt medyczny” i w celu dookreślenia, czy Przystępujący spełnia warunki udziału w postępowaniu winien zostać przez Zamawiającego wyjaśniony. Jednakże, z uwagi na okoliczność, iż Przystępujący podczas rozprawy przedłożył dowody jednoznacznie doprecyzowujące informacje podane w ofercie i rozwiewające wątpliwości w zakresie wykazanych dostaw a jednocześnie potwierdzające, iż spełniony został warunek udziału w postępowaniu, wezwanie do złożenia wyjaśnień potwierdzających okoliczności dowiedzione na rozprawie, pozostaje bez wpływu na wynik postępowania, a zatem staje się bezprzedmiotowe.

 

Wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r., KIO 655/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś