Wyłączenie z postępowania - art. 17

19 cze 2017, 00:10 Czy odsunięcie od wykonywania wszelkich czynności na etapie przygotowania postępowania osoby, która nie zapewnia bezstronności lub obiektywizmu to wyłączenie z postępowania?

Nie jest wyłączony obowiązek stosowania przez Zamawiającego art. 7 ust. 2 Pzp na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie sposób wykluczyć sytuacji, w której na etapie przygotowywania postępowania ujawnią się okoliczności, które będą uzasadniać niepowierzenie czynności związanych z przygotowaniem postępowania określonej osobie.

12 kwi 2017, 00:05 Dokonanie powierzonej czynności z naruszeniem Pzp skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, osoby, której powierzono dokonanie tej czynności

Skoro Obwiniona zatwierdziła specyfikację istotnych warunków zamówienia oznacza to, że zgodziła się z zawartym w niej opisem przedmiotu zamówienia.

1 paź 2016, 20:17 Oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania stanowią załączniki do protokołu, który zamawiający zobowiązany jest sporządzać w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Obowiązkiem jest złożenie tego oświadczenia przez wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. „Zaniechanie polegające na niedopełnieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązku określonego w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, w obowiązującym stanie prawnym, naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przesłanki określonej w art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ...

1 paź 2016, 19:58 „Składanie pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp”

Ponieważ art. 7 ust. 2 Pzp wymaga, aby czynności związane również z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm, wyłączenie z postępowania powinno nastąpić natychmiast po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek wyłączenia określonych w art. 17 ust. 1 Pzp. W przeciwnym razie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, powtarza się. Nie powtarza się tylko czynności otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.