Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:

  1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
  2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
  5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą m. in. czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego (np. zatwierdzenie wyboru oferty, wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia), czynności wykonywane przez inne osoby, w tym komisję przetargową w toku badania i oceny ofert oraz oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Art. 2 pkt 7a Pzp nie określa momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W kwestii momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygające jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego („Postępowanie „o udzielenie zamówienia publicznego” na gruncie ustawy, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a ustawy (w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od 29 stycznia 2010 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycznych i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa momentu zakończenia tego postępowania, ale treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.)” (zob. także wyrok z dnia 8 sierpnia 2012 r., KIO 1594/12).

Jeżeli zamawiający uniewania postępowanie, postępowanie konczy się z unieważnieniem postępowania.

W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu i są składane oferty (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia (podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego). W trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (zob. art. 40 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1 oraz art. 60c ust. 1 Pzp).

W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane od przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenia do negocjacji (art. 63 ust. 1 Pzp) do udzielenia zamówienia/unieważnienia postępowania.

W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane od przekazania przez zamawiającego zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy (art. 68 ust. 1 Pzp) do udzielenia zamówienia/unieważnienia postępowania.

W trybie zapytania o cenę czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane od przesłania przez zamawiającego zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do udzielenia zamówienia/unieważnienia postępowania. Zaznaczyć należy, że w trybie tym zamawiający wszczynając postępowanie zaprasza do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. 

W trybie licytacji elektronicznej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja (art. 75 ust. 1 Pzp) do udzielenia zamówienia/unieważnienia postępowania.

Czynności wykonywane w postępowaniu nie obejmują czynności sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania (np. przygotowanie pomieszczenia, w którym nastąpi otwarcie ofert lub inne czynności o charakterze organizacyjnym).

W opinii „Nowe podejście do badania konfliktu interesów” Urząd Zamówień Publicznych uznał, że „W konsekwencji obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczy osób, które brały udział w wykonywaniu czynności podejmowanych w ramach postępowania. Ww. obowiązek dotyczyć będzie również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego, tj. kierownika zamawiającego lub osoby, której powierzono to zadanie w ramach postępowania na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy. Czynność zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego stanowi bowiem ostatnią czynność wykonywaną w postępowaniu, a osoby zaciągające zobowiązanie z tego tytułu powinny podlegać weryfikacji pod kątem konfliktu interesów.”

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 Pzp, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania (art. 17 ust. 3 Pzp).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach.pl

 

Zobacz także:

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

 

czytaj więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję