Czy może mieć wpływ na wynik postępowania złożenie przez członków komisji przetargowej oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty?

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej nie uznał zasadności zarzutu naruszenia art. 19 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 Pzp oraz art. 96 ust. 1 Pzp.

Wbrew twierdzeniom Odwołującego komisja przetargowa wyznaczona do przeprowadzenia postępowania podejmowała w postępowaniu czynności, do których była zobowiązana, o czym świadczy dokumentacja postępowania nadesłana przez zamawiającego, w tym na przykład miało miejsce udostępnianie ofert poszczególnym wykonawcom, udzielanie odpowiedzi na pytania, protokolarne otwarcie ofert z udziałem publiczności, co potwierdzają znajdujące się w dokumentacji listy obecności z sesji otwarcia. Jedyną nieprawidłowością w tym zakresie, którą można dostrzec po analizie dokumentacji był brak podpisów w druku protokołu postępowania we wspomnianej przez Odwołującego rubryce 14. Nie stanowi to jednak dowodu na okoliczność braku działań komisji i jest to raczej uchybienie o charakterze formalnym.

Rozpoznając zarzut naruszenia art. 7 ust. 2 Pzp w związku z naruszeniem art. 17 ust. 1 i ust. 2 Pzp oraz art. 96 ust. 1 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzut się potwierdził, jednak w chwili wyrokowania przez Krajową Izbę Odwoławczą nie można było stwierdzić wpływu na wynik postępowania odwoławczego tego naruszenia.

Niewątpliwie poszczególni członkowie komisji przetargowej nie złożyli po otwarciu ofert i przed zatwierdzeniem wyniku postępowania przez kierownika zamawiającego oświadczeń o istnieniu lub nieistnieniu podstaw do ich wykluczenia od udziału w postępowaniu na druku ZP-1. Zamawiający tym faktom w odpowiedzi na odwołanie nie zaprzeczał. Niewątpliwie także brak ten został przez poszczególnych członków komisji przetargowej usunięty, co potwierdza dokumentacja przesłana do Izby, gdzie na oświadczeniach osób wymienionych w odwołaniu widnieją podpisy datowane na 23 czerwca 2016 roku.

Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że choć niewątpliwie fakt złożenia oświadczenia po zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej nie może być uznany za spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Pzp, a działania takie należy uznać za naruszające powyższy przepis, to na etapie wyrokowania przez Krajową Izbę Odwoławczą nie można stwierdzić braku wpływu tej czynności na wynik postępowania odwoławczego przez owo naruszenie z uwagi na jego usunięcie i niewykazanie przesłanek warunkujących wykluczenie członka komisji przetargowej.

 

Wyrok z dnia 25 lipca 2016 r., KIO 1229/16

Źródło:  ww.uzp.gov.pl

 

ś