Kto składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp?

Kto składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp?

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2a Pzp kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, w razie uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp, odbiera od tych osób, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Użyte w art. 17 ust. 2a Pzp sformułowanie „osoba, której powierzył czynności w postępowaniu” oznacza osobę, której kierownik zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp powierzył dokonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

Przepis art. 17 ust. 2a  Pzp rozszerza krąg osób osób podlegających weryfikacji pod kątem istnienia pomiędzy nimi, a wykonawcą relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp o osoby, które nie biorą wprawdzie udziału w postępowaniu, ale mogą mieć bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik postępowania. Przez wynik postępowania rozumie się, co do zasady, w postępowaniach jednoetapowych - wybór najkorzystniejszej oferty, a w postępowaniach wieloetapowych ustalenie kręgu wykonawców uprawnionych do wzięcia udziału w kolejnym etapie postępowania.

Przepis art. 17 ust. 2a Pzp wskazuje, że osobami podlegającymi weryfikacji pod kątem istnienia pomiędzy nimi, a wykonawcą relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp, są pracownicy zamawiającego oraz osoby zatrudnione przez zamawiającego, na podstawie umów cywilnoprawnych. W tej kategorii znajdą się pracownicy zamawiającego, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem postępowania, a także osoby, które mają dostęp do dokumentacji postępowania lub informacji związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych  na podstawie art. 17 ust. 2a Pzp zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie mogą być również osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, które to osoby świadczą czynności w związku z prowadzonym postępowaniem (np. jako doradcy, konsultanci lub pełnomocnicy). Urząd Zamówień Publicznych nie wyklucza również, że w określonych sytuacjach zobowiązanym do złożenia ww. oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2a Pzp będzie również sam kierownik zamawiającego. „Będzie to sytuacja, w której kierownik zamawiającego nie wykonuje żadnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wykonywanie tych czynności powierza innej osobie - pracownikowi zamawiającego (patrz. art. 18 ust. 2 zd. drugie Pzp). W takim przypadku osobą zobowiązaną do odebrania oświadczenia od kierownika zamawiającego będzie osoba, której powierzył on wykonywanie czynności w postępowaniu zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.”

Z przepisu art. 17 ust. 2a Pzp wynika, że obowiązek odebrania przez kierownika zamawiającego lub osobę, której powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, oświadczeń od osób wskazanych dyspozycją art. 17 ust. 2a Pzp, następuje tylko wówczas, gdy powstanie uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp.

Oceny  tej sytuacji dokonuje kierownik zamawiającego lub osoba, której kierownik zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 2 zdanie drugie Pzp po powzięciu informacji o istnieniu pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp.

Obowiązek wezwania osób wskazanych w art. 17 ust. 2a Pzp do złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp, wystąpi dopiero, gdy powzięte informacje dają podstawę do uzasadnionego podejrzenia, że pomiędzy wykonawcą, a tymi osobami zachodzi chociażby jedna z relacji określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 Pzp.

Z art. 17 ust. 2a Pzp wynika również, iż oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie składane jest z inicjatywy kierownika zamawiającego lub osoby, której kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności, a nie przez osoby obowiązane do złożenia takiego oświadczenia.

Zamawiający może przeciwdziałać konfliktowi interesów w postępowaniu poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp. Zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp (urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp, chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp dopiero po uprzednim ustaleniu, że wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję