Samodzielne unieważnienie odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o zamówienie publiczne może zakończyć się w dwojaki sposób, albo przez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, które realizuje cel ustawy Pzp, albo przez unieważnienie postępowania, w sytuacji, gdy ten cel nie może zostać osiągnięty (zob. art. 254 ustawy Pzp).

Przyznanie zamawiającemu prawa do korzystania z uprawnienia do unieważnienia postępowania również w również w odniesieniu do poszczególnych czynności zamówienia, pozostaje w zgodzie z celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnienia postępowanie w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zatem unieważnienie postępowania na tej podstawie jest możliwe tylko wtedy, gdy wady nie można usunąć w drodze czynności zamawiającego, a wada jest tego rodzaju, że zamówienie publiczne będzie nieważne.

W związku z powyższym zamawiający może samodzielnie unieważnić określoną czynność w postępowaniu, a nie wyłącznie w wyniku orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Takie stanowisko prezentowanej jest w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (zob. KIO 2591/13 i KIO 2593/13 oraz KIO 1718/13).

Zamawiający może zatem w postępowaniu samodzielnie unieważnić m. in. czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dopuszczenie możliwości unieważniania poszczególnych czynności w postępowaniu samodzielnie przez zamawiającego nie daje zamawiającemu prawa do dowolności dokonywania takiej czynności, ponieważ wykonawca może skorzystać ze środka lub środków ochrony prawnej.