Zamawiający może w postępowaniu samodzielnie unieważnić czynności wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a także wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający może w postępowaniu samodzielnie unieważnić czynności wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a także wyboru najkorzystniejszej oferty


Przepis art. 2 pkt 7a Pzp nie określa momentu zakończenia postępowania. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2013 r., III CZP 103/10).

Na zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z chwilą zawarcia umowy wskazuje również art. 93 ust. 1 Pzp, który nie zawiera ograniczenia czasowego jego stosowania, a w pkt 4 wprost wskazuje, że unieważnienie postępowania następuje po wyborze oferty najkorzystniejszej, w sytuacji, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i gdy zamawiający zwiększyć tej kwoty nie może.

Na możliwość dokonywania przez zamawiającego czynności unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej świadczy powoływany również art. 94 ust. 3 Pzp

Postępowanie o zamówienie publiczne może zakończyć się w dwojaki sposób, albo przez zawarcie zamówienia publicznego, które realizuje cel ustawy, albo przez unieważnienie postępowania, w sytuacji, gdy ten cel nie może zostać osiągnięty.

Przyznanie zamawiającemu prawa do korzystania z uprawnienia do unieważnienia postępowania również w również w odniesieniu do poszczególnych czynności zamówienia, pozostaje w zgodzie z celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 1 Pzp określa ona zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, a całe postępowanie - zgodnie z art. 2 pkt 7a Pzp - ma prowadzić do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, która zgodnie z art. 146 Pzp ma być ważna. Jedną z przesłanek nieważności zamówienia publicznego jest dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechanie dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Również z art. 7 ust. 3 Pzp (tzw. zasadą legalizmu), zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, a contrario wynika, że nie można udzielić zamówienia wykonawcy, który został wybrany niezgodnie z przepisami ustawy. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnienia postępowanie w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zatem unieważnienie postępowania na tej podstawie jest możliwe tylko wtedy, gdy wady nie można usunąć w drodze czynności zamawiającego, a wada jest tego rodzaju, że zamówienie publiczne będzie nieważne.

W związku z powyższym zamawiający może samodzielnie unieważnić określoną czynność w postępowaniu, a nie wyłącznie w wyniku orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Takie stanowisko prezentowanej jest w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (zob. KIO 2591/13 i KIO 2593/13 oraz KIO 1718/13).

Zamawiający może zatem w postępowaniu samodzielnie unieważnić m. in. czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

Dopuszczenie możliwości unieważniania poszczególnych czynności w postępowaniu samodzielnie przez zamawiającego nie daje zamawiającemu prawa do dowolności dokonywania takiej czynności, ponieważ wykonawca może skorzystać ze środka lub środków ochrony prawnej.


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję