Różne stawki podatku VAT, a interpretacja izby skarbowej

W sytuacji kiedy w ofertach sa różne stawki VAT zamawiający nie powinien tej kwestii pominąć

Zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców. Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje więc na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada ustawodawca na zamawiającego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert. 

W analizowanym stanie faktycznym wykonawcy złożyli oferty, wskazujące dla pozycji 84 stawkę podatku VAT w różnej wysokości. 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi właściwej stawki podatku, zamawiający winien wystąpić do obu wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie podstaw zastosowanej stawki podatku. Odstępstwem od tej zasady jest jedynie pewność zamawiającego wynikająca z właściwych przepisów, iż stawka VAT zastosowana przez jednego z wykonawców jest prawidłowa. Takiej pewności zamawiający nie miał (co przyznał na rozprawie), a podjęte działania oparł jedynie na przypuszczeniach. 

Zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, taki obowiązek odnosi się do wszystkich wykonawców, w ofertach których występują te same wątpliwości. Jak przyznał zamawiający na rozprawie, samodzielnie ocenił iż stawka podatku wskazana przez wykonawcę A.S.  (…) jest właściwa, choć nie miał wiedzy, jaką klasyfikację PKWiU przyjął w tym zakresie producent. Po telefonicznej rozmowie z wykonawcą, uznał iż stawka podatku podana w jego ofercie jest właściwa. 

Zamawiający wskazywał, iż oparł swoje ustalenia na wyżej przywołanej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach, z której to wynika, iż klasyfikacja dla „pestek dyni jasnej pozbawionej łupin” PKWiU 01.13.60.0 jest prawidłowa. 

Jednakże, w sytuacji kiedy w ofertach pojawiły się różne stawki VAT, a jeden z wykonawców przedstawił dowód, z którego wynika że właściwa jest inna klasyfikacja PKWiU niż ta, która wynika z wyżej przywołanej interpretacji Izby Skarbowej, zamawiający nie powinien tej kwestii pominąć. 

Co więcej, wątpliwości zamawiającego powinny być tym bardziej uzasadnione i wzmocnione, że interpretacja Izby Skarbowej na której zamawiający oparł swoją ocenę, jest interpretacją indywidualną, wydaną w 2011 r. na wniosek innego podmiotu niż A.S., w odmiennym stanie faktycznym, opiera się na innym kodzie PKWiU, oraz co najważniejsze, zawiera w swej treści zastrzeżenie, iż traci ona swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego w niej stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej kwalifikacji PKWiU) lub zmiany stanu faktycznego. 

Obowiązkiem zamawiającego, związanym z wydatkowaniem środków publicznych jest przeprowadzenie postępowania z należytą starannością, natomiast działania i zaniechania podjęte przez zamawiającego nie potwierdziły tej staranności. 

W prowadzonym postępowaniu zamawiający naruszył zasadę równego traktowania wykonawców, zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę przejrzystości. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej potwierdził się zatem zarzut braku rzetelnego badania i oceny ofert. 

Konsekwencją stwierdzenia powyższego naruszenia, jest potwierdzenie się spełnienia zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 3 Pzp2004 (aktualnie art. 16 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

Skoro, jak zostało wykazane powyżej, zamawiający naruszył zasadę równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz pisemności, wynikające z przepisów ustawy Pzp, to oczywistym jest również fakt, iż wybór wykonawcy został dokonany z naruszeniem przepisów ustawy. 

 

Wyrok z dnia 9 stycznia 2018 r., KIO 2702/17 
Źródło:  www.uzp.gov.pl