Zasada priorytetu języka polskiego

Zasada priorytetu języka polskiego została określona w art. 20 ust. 2-4 ustawy Pzp. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić negocjacje w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) za języki używane w handlu międzynarodowym uznaje język angielski, francuski i hiszpański.  Język francuski jest językiem urzędowym obowiązującym w Genewie, gdzie znajduje się siedziba WTO. Ponieważ przepisy ustawy Pzp nie odnoszą pojęcia języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym, w praktyce za język powszechnie używany w handlu międzynarodowym należałoby uznać także język niemiecki.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Tłumaczeniem na język polski może dokonać sam wykonawca.

W wyroku z dnia 28 marca 2013 r., KIO 599/13, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie można mówić o braku przetłumaczenia na język polski jakiegoś pojedynczego wyrazu, sformułowania, czy też określonych określeń o charakterze technicznym przeniesionych do języka polskiego z języka angielskiego przy stosowanym fachowym nazewnictwie np. określonego oprogramowania, czy sprzętu, czy też powszechnie używanym znaczeniu określonych anglojęzycznych określeń (np. „beckup”, „upgrade”, „print screen”, „pendrive”, „link”). tp.). 

W wyroku z dnia 3 sierpnia 2016 r., KIO 1271/16; KIO 1340/16, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że pełnomocnictwo nie musi być w całości przetłumaczone na język polski. Za „wystarczające uznać należy przetłumaczenie tylko fragmentu tego dokumentu, jeżeli tłumaczenie to pozwala na dokonanie oceny umocowania osoby, której dotyczy. Zakres tłumaczenie powinien bowiem realizować cel, jakim ma być przedłożenie określonego dokumentu i winien korespondować z tym celem - w szczególności gdy mamy do czynienia z obszernymi dokumentami rejestrowymi, tj. takimi które obowiązują m.in. we Włoszech, Hiszpanii oraz Grecji. Tym samym uznać należy, iż wniosek złożony przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (…) został podpisany przez osobę właściwie umocowaną. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że potwierdził się zarzut naruszenia art. 38 i 95 § 1 ustawy Kodeks cywilny w zw. z art. 14 ustawy Pzp.”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.j.p. podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis art. 5 ust. 1 u.j.p. stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.

Przepisy ustawy o języku polskim normują również zasady używania języka polskiego w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nie oznacza to jednak, że składane przez wykonawców wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, oferty oraz inne dokumenty muszą być sporządzone wyłącznie w języku polskim oraz że nie mogą zawierać słów w językach obcych. 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 11 u.j.p. obowiązek stosowania języka polskiego nie dotyczy m. in.: nazw własnych, obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług, a także norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepisami o normalizacji.
 

Opracowanie:  Józef Edmund Nowicki