Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

ś