Połączenie zamówienia udzielanego w trybie konkurencyjnym z zamówieniem z wolnej ręki

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
     a) technicznych o obiektywnym charakterze,
     b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;

Łączenie zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z zamówieniami, co do których istnieje na rynku konkurencja i mogą być udzielane np. w trybie podstawowym lub przetargu nieograniczonego, stanowi wyłączenie konkurencji w obszarze, co do którego zamawiający mógł dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym.

Przepisy Pzp nie dopuszczają łączenia zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami co do których istnieje na rynku choćby potencjalna konkurencja i zastosowanie do tak opisanego przedmiotu zamówienia trybu niekonkurencyjnego.

Zakaz ten obowiązuje nawet, jeśli wartość zamówień, co do których istnieje konkurencja jest nieznaczna w stosunku do wartości zamówień co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby doprowadzić do nadużyć i stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, do zamówień, co do których istnieje konkurencja, a tym samym naruszenia zasady uczciwej konkurencji.

W analizowanym postępowaniu, Zamawiający w sposób nieuprawniony objął jednym zamówieniem usługi serwisu akceleratorów liniowych - co do których spełnione zostały przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki - oraz usługi serwisu stacji roboczych, laserowego systemu pozycjonowania, agregatów chłodniczych, serwerów - co do których brak podstaw do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Działaniem takim, zamawiający doprowadził do wyłączenia konkurencji w obszarze, co do którego mógł dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym. Bez znaczenia dla oceny powyższego naruszenia pozostaje kwestia wartości usług serwisu akceleratorów liniowych oraz pozostałych usług serwisu stacji roboczych i laserowego systemu pozycjonowania.

Przepisy ustawy Pzp nie dopuszczają łączenia zamówień co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami co do których istnieje na rynku choćby potencjalna konkurencja i zastosowanie do tak opisanego przedmiotu zamówienia trybu niekonkurencyjnego. Zakaz ten obowiązuje nawet jeśli wartość zamówień co do których istnieje konkurencja jest nieznaczna w stosunku do wartości zamówień co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby doprowadzić do szeregu nadużyć i stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, który jest trybem wyjątkowym, do obszarów, w których istnieje konkurencja, co niewątpliwe stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiający w sposób nieuprawniony objął zamówieniem zarówno urządzenia i systemy wyprodukowane przez S., co do których S. sp. z o.o. zostało ustanowione wyłącznym przedstawicielem S. z siedzibą w Berlinie na terenie Polski, jaki i systemy wyprodukowane przez inne podmioty np. E. Producentem bowiem programu M. jest Elekta AB z siedzibą w Sztokholmie, co potwierdził sam zamawiający w złożonych zastrzeżeniach.  Oznacza to, że nie było przeszkód aby wybór wykonawcy tego zakresu zamówienia dokonać w trybie konkurencyjnym.  

 

Zob. uchwałę z dnia 5 stycznia 2015 r., KIO/KD 114/14  >>>

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.