Czy warunki udziału muszą nawiązywać do posiadania doświadczenia zbliżonego do przedmiotu udzielanego zamówienia

W postępowaniu Zamawiający w ramach warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, żądał wykazania, że wykonawca wykonał co najmniej 1 zadanie o wartości co najmniej 5 000 000 złotych netto, polegające na remoncie turbogeneratora i części przepływowej turbiny parowej bloku energetycznego w eksploatacji o mocy minimum 200 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi. Remont turbozespołu (turbogenerator i turbina parowa) powinien obejmować swym zakresem minimum łącznie: demontaż i montaż kadłubów, wymianę wirników, remont komór zaworowych i układów regulacji oraz ustawienie linii wałów. 

Powyższy warunek w znaczny sposób ogranicza krąg wykonawców, którzy mogliby ubiegać się o udzielenie zamówienia oraz nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach ani wymaganiach technicznych lub technologicznych, przez co narusza wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasadę proporcjonalności. 

Powołując się na orzecznictwo (wyroki dnia 19 czerwca 2017 r., KIO 1081/17, z dnia 8 czerwca 2017 r., KIO 1030/17, z dnia 24 stycznia 2018 r., KIO 82/18 i z dnia 31 maja 2016 r., KIO 786/16), Odwołujący wskazał, że Zamawiający powinien dostosować kryteria oceny zdolności wykonawcy do wielkości i stopnia złożoności przedmiotu zamówienia. 

Określenie warunków podmiotowych, musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności”, a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia. Przepis art. 22 ust 1a ustawy Pzp nie przewiduje, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi budowami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. 

Przyjęte przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie mogą zatem wykraczać poza to, co jest obiektywnie racjonalne, zatem niezbędne do osiągnięcia celu prowadzonej procedury, a więc wyboru oferty pochodzącej od wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia. 

Odwołujący podniósł, że określenie wymogu zdolności technicznej, poprzez konieczność wykazania doświadczenia w wykonywaniu prac remontowych turbogeneratora, obejmujących w swym zakresie m.in. wymianę wirników, znacząco ogranicza możliwość udziału w postępowaniu wykonawcom krajowym, którzy byliby w stanie wykonać przedmiot zamówienia oraz posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu takich usług w odniesieniu do turbozespołów, w ramach których wykonali demontaż i montaż wirników zamiast wymiany, co jednak w żaden sposób nie rzutuje i nie przesądza o możliwości spełnienia przez tych wykonawców wszelkich wymogów technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze, że w Polsce remonty turbozespołów mające w swoim zakresie wymianę na nowy zamiast demontaż i montaż starego wirnika są rzadkością, zatem Zamawiający w sposób nieuzasadniony uprzywilejowuje niezwykle wąski krąg wykonawców. 

Odwołujący podkreślił, że od strony technicznej, technologicznej, wymagań i procedur stosowanych np. przez Urząd Dozoru Technicznego, nie istnieją jakiekolwiek szczególne wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących wymiany wirników na nowe. 

Z technicznego punktu widzenia operacja wymiany oraz operacja demontażu i montażu wirnika są tożsame z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć (stopień złożoności, poszczególne etapy). Konieczne jest posiadanie takich samych uprawnień, sprzętu, zasobów i kompetencji, co sprawia, że zawyżanie warunków udziału w postępowaniu w sposób sztuczny i niecelowy eliminuje konkurencję. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że sformułowanie ww. warunku w niniejszym postępowaniu jest nieproporcjonalne i ogranicza dostęp oraz możliwość do zamówienia wykonawcom, którzy mają zdolność techniczną oraz doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu umowy (remont turbozespołu) oraz są w stanie wykazać się usługami na turbozespołach z demontażem i montażem wirników, które w zakresie wymogów technicznych, wiedzy i doświadczenia koniecznych do ich wykonania są tożsame z wymaganiami dla turbozespołów z wymianą wirników.


Wyrok  z dnia 1 lutego 2021 r., KIO 33/21 
Źródło:  www.uzp.gov.pl