Objęcie jednym zamówieniem usługi, co do których spełnione zostały przesłanki trybu zamówienia z wolnej ręki oraz usługi, co do których brak było podstaw do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp jest uwarunkowane jest szczególnym charakterem danego zamówienia, jego specyficznymi cechami technicznymi powodującymi, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie.

W postępowaniu, zamawiający w sposób nieuprawniony „objął jednym zamówieniem usługi serwisu akceleratorów liniowych - co do których spełnione zostały przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki - oraz usługi serwisu stacji roboczych, (…), laserowego systemu pozycjonowania, agregatów chłodniczych, serwerów - co do których brak było podstaw do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

Działaniem takim, zamawiający doprowadził do wyłączenia konkurencji w obszarze, co do którego mógł dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym.”.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Bez znaczenia dla oceny powyższego naruszenia pozostaje kwestia wartości usług serwisu akceleratorów liniowych oraz pozostałych usług serwisu stacji roboczych i laserowego systemu pozycjonowania.

Przepisy ustawy P.z.p. nie dopuszczają łączenia zamówień, co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z zamówieniami co do których istnieje na rynku choćby potencjalna konkurencja i zastosowanie do tak opisanego przedmiotu zamówienia trybu niekonkurencyjnego. Zakaz ten obowiązuje nawet, jeśli wartość zamówień, co do których istnieje konkurencja jest nieznaczna w stosunku do wartości zamówień co do których spełnione są przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby doprowadzić do szeregu nadużyć i stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, który jest trybem wyjątkowym, do obszarów, w których istnieje konkurencja, co niewątpliwe stanowiłoby naruszenie zasady uczciwej konkurencji.”

 

Uchwała z dnia 5 stycznia 2015 r., KIO/KD 114/14

Źródło:  www.uzp/gov.pl