Swoisty monopol dotychczasowego wykonawcy na realizację świadczeń objętych przedmiotem zamówienia

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, że wykonawca posiada infrastrukturę w większości lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia. Co za tym idzie, wykonawca ten pozyskując przedmiotowe zamówienie nie będzie zobowiązany do wybudowania łączy umożliwiających świadczenie usługi i dokonania szeregu związanych z tym czynności przygotowawczych.

Powyższe wprost przekłada się zarówno na cenę usługi, jak też na czas realizacji.

Pozostali wykonawcy ubiegając się o przedmiotowe zamówienie muszą mieć na względzie koszty budowy infrastruktury, czas niezbędny na wykonanie tego elementu zadania, a także ryzyka związane z opóźnieniem w budowie niezbędnej infrastruktury. Nawet gdyby przyjąć, że realizacja zamówienia przez tych wykonawców może być oparta na dzierżawie łączy od dotychczasowego wykonawcy, Krajowa Izba Odwoławcza dostrzega związane z tym niepewność i nierówność w sytuacji poszczególnych wykonawców – wszyscy za wyjątkiem dotychczasowego wykonawcy są zależni od zgody tego wykonawcy na dzierżawę łączy (która nie jest oczywista zważywszy na ubieganie się przez wykonawców o to samo zamówienie) oraz od wyceny kosztów tej dzierżawy przez dotychczasowego wykonawcę. 

Powyższe okoliczności, w zestawieniu z ustanowionym przez zamawiającego kryterium „Czas uruchomienia usługi” z wagą 40% potwierdzają swoisty monopol dotychczasowego wykonawcy na realizację świadczeń objętych przedmiotem zamówienia. Z uwagi na powyższe Izba stwierdziła, że ustanowienie przedmiotowego kryterium o tak dużym znaczeniu stanowi, w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy, naruszenie podstawowych zasad ustawy Pzp, tj. zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. 

Rozpoznając spór Krajowa Izba Odwoławcza miała na względzie także argumentację Zamawiającego, że jak najwcześniejsze wykonanie przedmiotowego zamówienia stanowi priorytet z uwagi na ustawowy termin wyłączenia dotychczasowego systemu (1.07.2021 r.), konieczność przeprowadzenia migracji danych oraz ryzyko awarii sprzętowej infrastruktury dotychczasowego systemu. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Krajowa Izba Odwoławczqa nakazała zamawiającemu zmniejszenie wagi spornego kryterium do poziomu 10%, zgodnie z żądaniem odwołującego.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że całkowite pozbawienie zamawiającego możliwości punktowania ofert w tym aspekcie byłoby wbrew interesom zamawiającego i stanowiłoby zagrożenie dla wykonania przedmiotu zamówienia przed upływem terminu wyłączenia dotychczasowego systemu.


Wyrok z dnia 29 września 2020 r., KIO 2142/20, KIO 2143/20

Źródło:  www.uzp.gov.pl