ABC Prawa zamówień publicznych

30 lis 2017, 00:01 Co to są czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego?

Do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego należy zaliczyć również podjęcie decyzji o wyborze oferty na podstawie art. 24aa ust. 2 i art. 94 ust. 3 Pzp.

29 lis 2017, 00:01 Kiedy dostawy, usługi lub roboty budowlane są świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze?

Bez znaczenia jest pochodzenie wykonawcy. Może on pochodzić z Polski lub innych państw, nie tylko członkowskich Unii Europejskiej.

29 lis 2017, 00:01 Początek i koniec postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nie wszystkie czynności wykonywane w okresie od wszczęcia postępowania do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego to czynności w postępowaniu.

24 lis 2017, 00:01 Komunikacja zamawiającego z wykonawcą

Nie jest uzasadnione stanowisko tego wykonawcy, że o skuteczności przesłania informacji możemy mówić tylko wtedy, kiedy nastąpi potwierdzenie otrzymania przez adresata pisma.

23 lis 2017, 00:01 Czy pojęcia „oferty” i „treści oferty” są tożsame?

Czy oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, stanowią treść oferty?

23 lis 2017, 00:01 Co stanowi ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego?

Ofertę w szerokim znaczeniu mogą stanowić również dowody, dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu, o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp, składane przez wykonawcę wraz z formularzem oferty, samodzielnie bez wezwania zamawiającego.

29 wrz 2017, 08:39 ABC Prawa zamówień publicznych - Konsorcjum

Ustawodawstwo polskie nie zawiera definicji legalnej konsorcjum. Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody umów ...

23 sie 2017, 00:01 Znaczenie pojęcia „zamówienia publiczne”

Przedmiotem umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zawsze ekwiwalentna wymiana świadczenia pieniężnego zamawiającego za dostawę, usługę lub robotę budowlaną świadczone przez wykonawcę.

21 sie 2017, 00:01 Co to jest ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante) ?

Nie będzie jednak stanowić podstawy do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki okoliczność, że żaden wykonawca nie zakwestionował wyboru trybu dokonanego przez zamawiającego, mimo że zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ...

16 sie 2017, 00:01 Co to są podmioty trzecie?

Zobowiązanie podmiotów trzecich stanowi jedną z dopuszczalnych form udowodnienia, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego.

7 sie 2017, 00:01 Przekazanie zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca powinien złożyć nowe oświadczenie również w sytuacji, gdy działając w błędzie złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, podczas gdy w rzeczywistości przynależy do tej samej grupy kapitałowej.

5 sie 2017, 00:01 Obowiązki zamawiającego w przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamawiający zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.