Czy pojęcia „oferty” i „treści oferty” są tożsame?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl


Czy pojęcia „oferty” i „treści oferty” są tożsame?


Zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp 2 w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

Jednocześnie, zgodnie z art. 82 ust. 3 Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czy pojęcia „oferty” i „treści oferty” są tożsame?

Na gruncie przepisów Pzp treść oferty to oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym stanowiące jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. W orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zamówienia.

„Treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. Przykładowo, w przypadku formy wynagrodzenia kosztorysowego za treść oferty uznaje się formularz ofertowy oraz składany z tym formularzem kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót budowlanych).

Treścią oferty nie jest JEDZ, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. W procedurze odwróconej, w zależności od wartości zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, zamawiający żąda (art. 26 ust. 1 Pzp) lub może żądać (art. 26 ust. 2 Pzp) złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dopiero od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Należy również zauważyć, że na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, zamawiający żąda (art. 26 ust. 1 Pzp) lub może żądać (art. 26 ust. 2 Pzp) również złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (tzw. „dokumenty przedmiotowe”). Są to oświadczenia i dokumenty wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp.


Czy oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, stanowią treść oferty?

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp (tzw. „dokumenty przedmiotowe”) odnoszą się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy (przedmiotu zamówienia) i co do zasady mogą stanowić treść oferty.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagania określone przez zamawiającego należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W konsekwencji brak takiego potwierdzenia również jest podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Status prawny oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp zależy od celu, w jakim zamawiający żąda tych oświadczeń i dokumentów

Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji dokumentów przedmiotowych jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. W praktyce mogą jednak wystąpić trudności przy kwalifikacji niektórych dokumentów przedmiotowych, jako dokumentów odnoszących się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Biorąc pod uwagę dosłowną treść art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy dokument dookreślający treść oświadczenia woli wykonawcy (treść oferty) jest jednocześnie dokumentem przedmiotowym (w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), gdyż potwierdza że np. oferowana dostawa, usługa lub robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Takie rozumowanie jest jednak niezgodne z art. 87 ust. 1 Pzp, w której ustawodawca zakazuje jakichkolwiek zmian w treści oferty za wyjątkiem okoliczności wskazanych w dalszych jednostkach redakcyjnych tego artykułu. Należy przyjąć, że art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień różnych.

Pomimo że treść dokumentów dotyczących właściwości przedmiotu zamówienia stanowi treść oferty, wyjaśnianie treści tych dokumentów następuje na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp, a nie art. 87 ust. 1 Pzp. Przepis art. 26 ust. 4 Pzp wyraźnie wskazuje na uprawnienie zamawiającego do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, a więc także oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, tylko w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp składa na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (zob. art. 26 ust. 1 i 2 Pzp).

Jeżeli na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do ich złożenia. Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży żądanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp złoży jednak żądane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, ale z dokumentów tych będzie wynikać, że usługa, dostawa lub robota budowlane nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego, oferta tego wykonawcy zostanie również odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp złoży żądane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jednak w dokumentach tych przedstawi informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca ten zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

Zupełnie inny będzie status oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w sytuacji, gdy dokumenty te zawierają np. wartości parametrów technicznych lub cechy funkcjonalne stanowiące kryteria oceny ofert.

W takim przypadku zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. specyfikacji technicznej urządzenia) zawierającego wartość parametrów technicznych lub cechy funkcjonalne podlegające ocenie w ramach oceny ofert.


Opracowanie: Zespół wPrzetargach.pl

ś