Badanie i ocena ofert

23 lut 2017, 20:04 Czy oferowanie wykonania dwóch części zamówienia za łączną kwotę może doprowadzić do uznania przez zamawiającego, iż tak złożona oferta ma charakter oferty wariantowej czego zamawiający w nie dopuszczał ?

Oferta co do każdej z części podlega takiemu samemu trybowi: oceny, wyjaśniania niezgodności jej treści oraz poprawie omyłek, jak oferta obejmująca całe zamówienie. (...). W sprawie niewątpliwy jest fakt, że wykonawca dokonał wyceny zarówno części 1 jak i części 4 oferty, podając cenę za każdą z części.