Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Czy kosztorys ofertowy jest innym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania?

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Czy kosztorys ofertowy jest innym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania?
 
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 Pzp).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednocześnie z art. 25 ust. 1 zdanie drugie Pzp wynika, że oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania są oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia, które zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert (oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp).

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania zostały umiejscowione w art. 26 ust. 3 Pzp, a więc nie mogą to być dokumenty stanowiące treść oferty. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Pzp nie dotyczą bowiem dokumentów stanowiących treść oferty.

Innym dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania nie jest kosztorys ofertowy, który stanowi treść oferty.

Dokumenty stanowiące treść oferty można wyjaśnić na podstawie art. 87 ust. 1, ale nie na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp.

Zamawiający nie może również wezwać wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów stanowiących treść oferty.

Dokumentami stanowiącymi treść oferty są również dokumenty składane przez wykonawcę w celu dokonania oceny ofert, wskazane przez zamawiającego w opisie sposobu oceny ofert.

Innymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie są oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli są składane również w celu dokonania oceny ofert.

 

Należy rozróżnić pojęcie „oferty” od pojęcia „treści oferty”.

W orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego zamówienia. „Treść oferty” to treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym. Przykładowo, w przypadku formy wynagrodzenia kosztorysowego za treść oferty uznaje się formularz ofertowy oraz składany z tym formularzem kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót budowlanych).

Treścią oferty nie będą oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp zamawiający żąda (art. 26 ust. 1 Pzp) lub może żądać (art. 26 ust. 2 Pzp) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. Są oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (tzw. „dokumenty przedmiotowe”). Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp (tzw. „dokumenty przedmiotowe”) odnoszą się bezpośrednio do właściwości przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy (przedmiotu zamówienia) i co do zasady mogą stanowić treść oferty. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagania określone przez zamawiającego należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W konsekwencji brak takiego potwierdzenia jest podstawą do odrzucenia oferty, jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Status prawny oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp zależy od celu, w jakim zamawiający żąda tych oświadczeń i dokumentów.

Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji dokumentów przedmiotowych jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. W praktyce mogą jednak wystąpić trudności przy kwalifikacji niektórych dokumentów przedmiotowych, jako dokumentów odnoszących się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Biorąc pod uwagę dosłowną treść art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy dokument dookreślający treść oświadczenia woli wykonawcy (treść oferty) jest jednocześnie dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż potwierdza że oferowana dostawa, usługa lub robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Takie rozumowanie jest jednak niezgodne z art. 87 ust. 1 Pzp, w której ustawodawca zakazuje jakichkolwiek zmian w treści oferty za wyjątkiem okoliczności wskazanych w dalszych jednostkach redakcyjnych tego artykułu. Należy zatem przyjąć, że art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień różnych.
Pomimo, że treść dokumentów dotyczących właściwości przedmiotu zamówienia stanowi treść oferty, wyjaśnianie treści tych dokumentów następuje na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp, a nie art. 87 ust. 1 Pzp. Przepis art. 26 ust. 4 Pzp wyraźnie wskazuje na uprawnienie zamawiającego do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, składa tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

Jeżeli na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do ich złożenia. Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży żądanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp złoży wymagane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, ale z tych oświadczeń i dokumentów będzie wynikać, że usługa, dostawa lub robota budowlane nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego, oferta tego wykonawcy również podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp złoży żądane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w których przedstawi informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca ten zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

Zamawiający może również żądać oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu dokonania oceny ofert. W takim przypadku zamawiający może żądać złożenia wraz z ofertą np. specyfikacji technicznej urządzenia zawierającej wartości parametrów technicznych podlegających ocenie w ramach oceny ofert.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję