Omyłkowe złożenie przez wykonawcę niewłaściwej karty katalogowej, a obowiązek wezwania wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia właściwej karty katalogowej

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Odwołującego do przedłożenia - aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń i dokumentów, w tym wymaganych dokumentów, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Odwołujący złożył kartę katalogową dla zaoferowanego przez Odwołującego modułu polikrystalicznego Eagle 60 260-280. 

W ocenie Zamawiającego oferta Odwołującego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wskazana w karcie katalogowej maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego wynosiła 15 A, a Zamawiający wymagał, aby dopuszczalny prąd wsteczny był nie mniejszy niż 16 A.

W ocenie Zamawiającego skoro z karty katalogowej wyraźnie wynikała - bez jakichkolwiek wątpliwości - wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego o wartości 15 A, to wartość ta nie mogła być zatem wyższa niż 16 A - tak jak  Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia.

W ocenie Zamawiającego pojęcie dopuszczalnego prądu wstecznego oraz wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego stosowane są w obrocie przez producentów zamiennie. W takim przypadku nie zaistniały podstawy do wezwania Odwołującego do złożenia (uzupełnienia) karty katalogowej na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odmienne stanowisko wyrażał Odwołujący.

W ocenie Odwołującego Zamawiający przed odrzuceniem jego oferty powinien wezwać go na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia karty katalogowej na podstawie wskazanego przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że omyłkowo załączył kartę katalogową, która nie potwierdzała wymaganego przez Zamawiającego parametru. Zdaniem Odwołującego, w zaistniałej sytuacji Zamawiający powinien wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do złożenia (uzupełnienia) karty katalogowej.

Według Odwołującego przed zastosowaniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należało również skorzystać z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w opisanym stanie faktycznym w sytuacji zastosowania przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wezwania Odwołującego do uzupełnienia karty katalogowej - pomimo złożenia karty katalogowej niepotwierdzającej wymaganych parametrów przez Zamawiającego - doszłoby do nieuprawnionej zmiany treści oferty Odwołującego oraz do złamania zasady równości i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z Zamawiającym i Przystępującym, że w obrocie gospodarczym producenci zamiennie stosują w kartach katalogowych pojęcia dotyczące dopuszczalnego prądu oraz wartości znamionowej bezpiecznika. 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z przedstawioną argumentacją, że jeśli dany moduł posiada maksymalną wartość bezpiecznika 15 A, to nie może posiadać większej wartości prądu wstecznego. Potwierdzały to złożone dowody. Złożona przez Odwołującego opinia techniczna nie ma natomiast znaczenia dla tego sporu, gdyż Odwołujący oświadczył w odwołaniu, że omyłkowo nie złożył właściwej, aktualnej karty katalogowej. 

Dodatkowo ze złożonej opinii - wbrew twierdzeniom Odwołującego - nie wynikało wprost, aby pojęcia odnoszące się do dopuszczalnego prądu wstecznego oraz wartości znamionowej bezpiecznika nie były pojęciami tożsamymi. Wręcz przeciwnie złożone dowody potwierdzają tożsamość niniejszych pojęć. Niniejsza opinia nie potwierdza, że pojęcia te są pojęciami odmiennymi i nie mogą być stosowane przez wykonawcę zamiennie. Opinia ta nie potwierdzała również zastosowania przez Odwołującego w postępowaniu innych rozwiązań. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej twierdzenia takie stałyby w sprzeczności z oświadczeniem Odwołującego złożonym w odwołaniu. Skoro Odwołujący omyłkowo złożył nieaktualną kartę katalogową (z wartością znamionową bezpiecznika), to oczywistym jest, że miał świadomość co do zamienności stosowanych pojęć. 

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się również z argumentacją Odwołującego, że pomimo złożenia karty katalogowej nieaktualnej możliwe jest wyłącznie zaoferowanie nowego urządzenia. Krajowa Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę argumentację Przystępującego, że możliwe jest dysponowanie - na stanie magazynowym - urządzeniem starym, nieaktualnym oraz niespełniającym wymagań Zamawiającego.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie można również zgodzić się z argumentacją Odwołującego, że skoro Zamawiający wymagał wyłącznie ogólnego oświadczenia odnoszącego się do postawionych wymagań, to wystąpiła wątpliwość opisana w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, którą należy w trybie tego przepisu wyjaśnić.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający wymagał wprawdzie ogólnego oświadczenia potwierdzającego, że przedmiot zamówienia zgodny jest z jego wymaganiami, jednak nie oznacza to, że Zamawiający nieprecyzyjnie dokonał opisu przedmiotu zamówienia. Bez cienia wątpliwości można było stwierdzić, że owe ogólne oświadczenie odnosiło się do wymagań szczegółowych, które Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia („Wytycznych dla wykonawców”). 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z Odwołującym, że przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest przepisem obligatoryjnym, niemniej jednak uzupełnienie brakujących dokumentów nie może w żaden sposób prowadzić do zmiany treści oferty - co miałoby miejsce, gdyby Zamawiający wezwał Odwołującego o uzupełnienie kart katalogowych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Ponadto w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w omawianym stanie faktycznym nie wystąpiły wątpliwości opisane w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - na które powoływał się Odwołujący - gdyż jak wskazano - został przez Odwołującego zaoferowany inny parametr, co potwierdza oświadczenie złożone przez niego w odwołaniu.

Nie wystąpiły również przesłanki do wezwania, z uwagi na złożenie dokumentu błędnego. Wbrew twierdzeniom Odwołującego - na gruncie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - wezwanie do uzupełnienia dokumentu błędnego nie może również prowadzić do złamania zasad wynikających z przepisu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Takie działanie mogłoby być uznane jako nieuprawnione negocjacje stawiające Odwołującego w korzystniejszej sytuacji w postępowaniu. 

Takie zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp prowadziłoby do złamania zasady wynikającej z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp - niedopuszczalnego w trybie przetargu nieograniczonego - prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Powyższe stanowisko potwierdza treść art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez wykonawców, są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, instytucje zamawiające mogą - chyba że przepisy krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej - żądać, aby dani wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości. 

Tym samym przepisy unijne dopuszczają możliwość uzupełnienia dokumentów, niemniej jednak uzupełnienie dokumentów musi odbywać się z poszanowaniem zasad równości i przejrzystości. 

Powyższe potwierdza również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), które niejednokrotnie, ale jednolicie wskazuje, że „Zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości stoją na przeszkodzie negocjacjom między instytucją zamawiającą a oferentem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z czym co do zasady oferta nie może być modyfikowana po jej złożeniu, ani z inicjatywy instytucji zamawiającej, ani oferenta. Z tego względu instytucja zamawiająca nie może żądać wyjaśnień od oferenta, którego ofertę uważa za niejasną lub niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zob.  wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko i in., dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 36, 37) (...). Ponadto żądanie to nie może prowadzić do rezultatu porównywalnego w istocie do przedstawienia przez oferenta nowej oferty (zob. wyrok w sprawie SAG ELV Slovensko i in., pkt 40). 

Wreszcie generalnie rzecz biorąc, korzystając z możliwości zwrócenia się do oferentów o wyjaśnienie ofert, instytucja zamawiająca ma obowiązek traktować oferentów w sposób równy i lojalny, tak by żądania wyjaśnień nie można było uznać po zakończeniu procedury wyboru ofert i w świetle jego wyniku za nieuzasadnione bardziej lub mniej korzystne traktowanie oferenta lub oferentów, do których zażądanie takie skierowano (zob. wyrok w sprawie SAG ELV Slovensko i in., pkt 41) (...). 

Instytucja zamawiająca może więc zażądać poprawienia lub uzupełnienia w szczegółach informacji przedstawionych w zgłoszeniu, pod warunkiem że dotyczy to informacji lub danych, jak publikowane sprawozdania finansowe, co do których można obiektywnie ustalić, że pochodzą sprzed daty upływu terminu zgłoszeń.". (zob. wyrok z dnia 10 października 2013 r. Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, pkt 36). 

W konsekwencji wezwanie Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia karty katalogowej prowadziłoby do korzystniejszego potraktowania go w tym postępowaniu. Wykonawca pomimo złożenia oferty niezgodnej z SIWZ dostałby dodatkową szansę na jej zmianę, co wobec przedstawionej argumentacji w ocenie Izby wydaje się niezasadne. 

Wobec powyższego wezwanie Odwołującego w tym stanie faktycznym prowadziłoby do złamania zasady uczciwej konkurencji oraz równości opisanej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

W konsekwencji w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający słusznie odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodną z treścią SIWZ.

 

Wyrok z dnia 11 lutego 2019 r., KIO 111/19
Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś