Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował „Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu”.

Zaproponowane zapisy uwzględniają zmiany dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, które obowiązywać będą w postępowaniach wszczętych od dnia 18 października 2018 r.”

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przykladowe-zapisy-siwz-dotyczace-porozumiewania-sie-zamawiajacych-z-wykonawcami-przy-uzyciu-srodkow-komunikacji-elektronicznej-z-wykorzystaniem-miniportalu

 

ś