JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Czy za wykonawcę wadium może wnieść podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia?

JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Czy za wykonawcę wadium może wnieść podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia?

 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien wskazywać w czyim imieniu lub na czyją rzecz, wadium jest wnoszone. Tylko w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu art. 45 ust. 7 Pzp wymaga, aby wadium wnoszone w pieniądzu było wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zawarty w art. 45 ust. 1 Pzp zwrot „Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium (…)” nie oznacza obowiązku wniesienia wadium wyłącznie przez wykonawcę. Takie interpretacja art. 45 ust. 1 Pzp wykluczałaby możliwość wniesienia wadium w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie znajduje zatem uzasadnienie twierdzenie, że wniesienie wadium jest skuteczne, jeżeli wadium wniesie tylko wykonawca. Wadium może wnieść podmiot, który nie ubiega się o udzielenie zamówienia. Wykonawca zlecając takiemu podmiotowi wniesienie wadium w jego imieniu nie ma również obowiązku udzielać mu w tym celu pełnomocnictwa, gdyż wniesienie wadium nie jest czynnością prawną lecz faktyczną.
 
W wyroku z dnia 19 marca 2010 r., KIO 132/10, Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła już stanowisko, że „W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych brak jest podstaw, aby twierdzić że wniesienie wadium, o którym mowa w ustawie ma być osobistym świadczeniem wykonawcy. Nie wynika to przede wszystkim z ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem ustawa ta nie określa wprost przez kogo te wadium ma być zapłacone. Nie wynika to także z właściwości świadczenia, zwłaszcza że ustawodawca dopuszcza aby do zapłaty wadium w formie innej niż pieniężnej zobowiązywał się podmiot trzeci, a nie wykonawca.”.

 

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję