JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Kiedy oferta będzie zawierać błąd w obliczeniu ceny?

JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Kiedy oferta będzie zawierać błąd w obliczeniu ceny?

 

Błędem w obliczeniu ceny będzie zastosowanie niewłaściwych jednostek miar, niewłaściwych ilości lub zakresu czynności czy też zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT. Błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden sposób poprawić. W uchwale z dnia 6 marca 2012 r., KIO/KD 25/12, Krajowa Izba Odwolawcza uznała, że „O błędzie w obliczeniu ceny będziemy mogli mówić w sytuacji, gdy cena została skalkulowana w sposób, który nie uwzględnia cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu i warunków realizacji. Oznacza to, że wykonawca przyjął mylne założenia, bowiem punktem wyjścia do skalkulowania ceny jest inny stan faktyczny niż wynika ze SIWZ. Powyższe wskazuje, że chodzi o błąd, który każdy z wykonawców może popełnić, czyniąc podstawą wyceny zamówienie, które nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, a więc temu, czego oczekuje zamawiający. W niniejszym stanie faktycznym z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia. Wykonawca w sposób błędny kalkulował cenę oferty, przyjmując jako bazową wartość miesięcznego (jak się później okazało) kosztu świadczenia pomocy prawnej, a więc odmienne od założeń SIWZ, która bezpośrednio odnosiła się do ceny rozumianej jako całość zamawianych usług. Nie można podzielić argumentacji zamawiającego, iż wykonawca mógł wyjść z założenia, że dla zamawiającego istotna jest cena jednostkowa, a więc cena za miesiąc świadczenia usługi. Po pierwsze ze wszystkich zapisów SIWZ wynika, że zamawiający żądał podania ceny za całość zamówienia”.

W wyroku z dnia 1 października 2012 r., KIO 1516/12, KIO 1994/12, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że błąd w obliczeniu ceny „to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Z błędem w obliczeniu ceny będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, w której kalkulacja ceny oferty nie obejmuje całego przedmiotu zamówienia (zob. wyrok z dnia 11 maja 2011 r., KIO/UZP 910/11).

Do zagadnienia błędu w obliczeniu ceny odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 30 lipca 2010 r., KIO/UZP 1528/10, w którym stwierdziła, że „błędem w obliczeniu ceny będzie obarczona taka oferta, z której w sposób jednoznaczny będzie wynikał zamiar wykonania świadczenia za odmienną cenę aniżeli wskazano w ofercie; będzie to oferta z której treści (przykładowo w części opisującej kalkulację) będzie wynikała sprzeczność tego rodzaju, że niewątpliwe będzie, że zaoferowana za wykonanie zamówienia cena nie jest tą, której wykonawca oczekuje. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, to błąd, którego poprawienie z obiektywnych względów jest niedopuszczalne, przykładowo z uwagi na to, że taka korekta ingerowałaby w sposób nieuprawniony w treść oświadczenia woli wykonawcy. Pozostałe nieścisłości w określeniu ceny będą nadawały się do poprawienia – z zastosowaniem regulacji art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, czy jako oczywiste omyłki pisarskie (gdy cena podana słownie będzie odbiegała od jej liczbowej prezentacji), oczywiste omyłki rachunkowe (gdy w części składającej się na wymaganą przez zamawiającego kalkulację ceny znajdą się błędy w zakresie rachunku elementów podlegających działaniom arytmetycznym) czy też jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty”.

Powszechnie przyjmuje się, iż błędem w obliczeniu ceny jest także przyjęcie do obliczenia ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług (zob. uchwałę z dnia 12 marca 2015 r., KIO/KD 13/15). Oferta z błędną stawką podatku VAT nie nadaje się do porównania z innymi ofertami, które zostały prawidłowo obliczone i nie zawierają błędu. Podanie w cenie oferty nieprawidłowej niższej stawki VAT godzi w zasadę uczciwej konkurencji, natomiast zastosowanie przez wykonawcę stawki podstawowej VAT nie może być uznane za niekonkurencyjne w stosunku do innych wykonawców. Podanie w ofercie wyższej stawki podatku VAT powoduje, że oferta tego wykonawcy staje się relatywnie droższa, a tym samy mniej konkurencyjna dla tego wykonawcy.

Błąd w określeniu prawidłowej stawki podatku VAT stanowi zatem błąd w obliczeniu ceny i skutkować powinien odrzuceniem oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję