JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Unieważnienie postępowania ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia

JAK WYGRAĆ PRZETARG PUBLICZNY / Unieważnienie postępowania ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp znajduje zastosowanie w dwóch różnych przypadkach.

Przypadek pierwszy to sytuacja, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia cena jest jedynym kryterium oceny ofert. W tym przypadku zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że może on zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (oferty z najniższą ceną).

Przypadek drugi to sytuacja, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia kryteriami oceny ofert są cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego. W tym przypadku zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp odnieść należy do kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Zamawiający nie może zatem unieważnić postępowania na podstawie tego przepisu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną nie przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp wprost dopuszcza możliwość zwiększenia przez zamawiającego kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny wynikającej z oferty najkorzystniejszej, jednakże taka możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem zamawiającego.

Co do zasady unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp może nastąpić tylko wtedy, gdy zamawiający przed unieważnieniem postępowania dokona wyboru najkorzystniejszej oferty („cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną”).

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp jest również możliwe ze względu na zmniejszenie się kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli zmniejszenie to wynika z okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od zamawiającego (zob. wyrok z dnia 8 października 2010 r., KIO/UZP 2091/10).

Zamawiający może zatem unieważnić postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty również w sytuacji, gdy po otwarciu ofert kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uległa zmniejszeniu ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, a zamawiający nie będzie mógł zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdej jego części. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnej części zamówienia, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru w każdej części zamówienia.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp nie nakazuje zamawiającemu dokonywać prób zwiększenia kwoty, którą mógłby przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wprost przeciwnie koniec tego przepisu w wyrażeniu „chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, mówi o wyjątku, którego nie można interpretować rozszerzająco, aż do ustanawiania reguły, że w każdym przypadku zamawiający powinien podejmować próbę zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyroku z dnia 22 maja 2015 r., KIO 961/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „z treści art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp nie sposób wywieść jakichkolwiek podstaw prawnych, które pozwalałyby na zobowiązanie Zamawiającego, do zwiększenia środków na sfinansowanie zamówienia. To Zamawiający, nie wykonawca, ponosi wyłączną odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny i skoro według jego oceny nie ma obecnie możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia, to nie można mu robić z tego powodu zarzut.

W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (art. 93 ust. 1c Pzp).

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję