JAK WYGRAĆ PRZETARG / Treść SIWZ musi być jasna, jednoznaczna i zrozumiała, ale na wykonawcy ciąży obowiązek redagowania pytań dotyczących SIWZ z zachowaniem należytej staranności

W wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r., KIO 110/15, Krajowa Izba Odwoławcza uznała natomiast, że „rzeczą zamawiającego jest wprowadzenie w postępowaniu jasnych, jednoznacznych i niesprzecznych reguł postępowania, które nie będą dawały jego uczestnikom pola do odgadywania i snucia domysłów co było zamiarem zamawiającego i jaki jest wymagany przedmiot zamówienia. SIWZ opracowana na użytek postępowania winna być dokumentem czytelnym i jednoznacznym. Udzielane zaś wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SIWZ. Mogą one także prowadzić do zmiany SIWZ, jeśli tylko Zamawiający – w związku z dokonaną zmianą – zapewnia odpowiedni czas na składanie lub dostosowanie ofert. To zamawiający jest bowiem gospodarzem postępowania i w jego gestii jest kształtowanie przedmiotu zamówienia – czy to w formule ukształtowania SIWZ w momencie wszczęcia postępowania, czy też następczo – w toku postępowania, przy okazji udzielanych wyjaśnień do SIWZ. Nie jest także przeszkodą dla uznania, że mamy do czynienia z pełnowartościową i skuteczną zmianą SIWZ fakt, że Zamawiający wyraźnie nie podał, że dokonuje zmiany SIWZ, choć w istocie tego dokonał. Istotną jest bowiem rzeczywista treść samej czynności, jej charakter, które wskazują na dokonanie zmiany SIWZ, a nie ich zatytułowanie jako »zmiana SIWZ«. Zawartość informacyjna wyjaśnień SIWZ, niezależnie od tego, czy stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pociąga również za sobą zmianę SIWZ, jest wiążąca w postępowaniu”.

Zamawiający oraz wykonawcy są związani treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji. Wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp jest bowiem osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Należy przyjąć, że już samo zwrócenie się podmiotu do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi ubieganie się o udzielenie zamówienia. Podmiot, który w żaden inny sposób nie wyraził woli ubiegania się o udzielenie zamówienia, zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub żądając zmiany treści specyfikacji, staje się wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp. Zwrócenie się wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazanie wyjaśnień odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r., KIO/KD 97/12, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „nieuprawnione jest stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym telefoniczne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ nie stanowiło naruszenia przepisów ustawy Pzp. Należy zgodzić się z Zamawiającym, że w świetle art. 38 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, ze względu na termin, w jakim wpłynęły wnioski wykonawców o udzielenie wyjaśnień, nie miał on obowiązku, a jedynie prawo udzielenia odpowiedzi. Nie zwalniało to jednak Zamawiającego z konieczności zachowania formy obowiązującej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem, jeżeli Zamawiający zdecydował się na udzielenie takich wyjaśnień, winien uczynić to w formie określonej w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp”.

Na wykonawcy zwracającym się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ciąży obowiązek redagowania pytań z zachowaniem należytej staranności. Nie można bowiem oczekiwać od zamawiającego, że doszuka się w zadanym pytaniu treści, których wykonawca nie wyraził w sposób jasny. Jeśli udzielona odpowiedź odpowiada zadanemu pytaniu w jego literalnym brzmieniu, nie można mówić, że zamawiający naruszył art. 38 ust. 1 Pzp (zob. wyrok KIO z dnia 23 maja 2016 r., KIO 736/16). 

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Zobacz pozostałe publikacje:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/jak-wygrac-przetarg-i-wykonac-zamowienie-publiczne

ś