JEDZ z błędami lub niekompletny złożony bez wezwania w przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

Zapraszamy do grupy SuperPrzetargi na FB

0. LOGO SuperPrzetargi.png  https://www.facebook.com/groups/313674059850394

 

Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (jednolity dokument), jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W takim przypadku podstawą wezwania wykonawcy do złożenia jednolitego dokumentu będzie również art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.  

Jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania jednolitego dokumentu wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, a wykonawca złożył jednolity dokument wraz z ofertą, zamawiający powinien zbadać taki jednolity dokument.

Jeżeli jednolity dokument został złożony prawidłowo i nie wymaga poprawienia ani uzupełnienia, i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, zamawiający powinien przyjąć taki jednolity dokument.

W takim przypadku wezwanie wykonawcy do złożenia jednolitego dokumentu byłoby nadmiernym formalizmem.

Jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania jednolitego dokumentu wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, a wykonawca złożył wraz z ofertą jednolity dokument z błędami lub niekompletny, zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia jednolitego dokumentu na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

W takim przypadku wezwanie wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia jednolitego dokumentu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp będzie nieuprawnione.  Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia jednolitego dokumentu, w przypadku gdy wykonawca na wezwanie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp złoży jednolity dokument niekompletny lub zawierający błędy. 

 

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS 5.jpg