Komentarze eksperckie. Mikołaj Kołecki, Józef Edmund Nowicki. Rażąco niska cena oferty

Streszczenie

Celem zwrócenia się zamawiającego o udzielenie wyjaśnień jest ustalenie, czy za zaoferowaną cenę, koszt lub ich istotne części składowe, wykonawca wykona należycie zamówienie. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Cena rażąco niska to cena nie pozwalająca na pokrycie kosztów zrealizowanego zamówienia. Obowiązek wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień zachodzi również w sytuacji, gdy sam zamawiający nie poinformował wykonawcy, jakie elementy oferty budzą jego wątpliwości co do rażącego zaniżenia oferty. Zaoferowane przez wykonawcę ceny jednostkowe mogą również budzić uzasadnione wątpliwości zamawiającego i być podstawą do wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień.

 

Linki do komentarza:

Komentarze eksperckie, Mikołaj Kołecki, Józef Edmund Nowicki, Rażąco niska cena oferty

https://www.wprzetargach.pl/application/files/1815/9942/8302/M._Kolecki_J.E._Nowicki_Razaco_niska_cena_oferty.pdf

29 stron, 410 KB, PDF